เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

04 มีนาคม 2561

เปิดแล้ว “ท่าเรือเวียงเชียงแสน” ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ท่าเรือเวียงเชียงแสน  ท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ ขานรับกระแส เชียงรายโตต่อเนื่อง  การผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  ขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคตอย่างเหมาะสม บริการล่องเรือชมศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชน

โดยปัจจุบันสามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแห่งนี้พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการส่งออก-นำเข้าสินค้าส่วนใหญ่อาศัยการขนส่ง ทางเรือ  แม่น้ำโขง จุดส่งออกและนำเข้าสินค้าที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีนเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว จนถึงสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ท่าเรือเชียงแสน  สร้างขึ้นตามนโยบายในการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
หรือประตูการพัฒนาภูมิภาคอินโดจีน
ท่าเรือเชียงแสน สร้างขึ้นตามนโยบาย  ในการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์
กลางหรือประตูการพัฒนาภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นโครงการความร่วมมือ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาพพม่า กัมพูชาและเวียดนาม

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร และประกอบการ โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เมื่อมีการเปิดท่าเรือแห่งใหม่ ท่าเรือนี้จึงไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทางบริษัท นิว เชียงแสน กรุ๊ป จำกัด ได้รับอนุมัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม ปี 2560 เข้ามาบริหารจัดการ มีการปรับปรุง ทั้งด้านการก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ระบบความปลอดภัยและด้านต่างๆ และได้มีการเปิดตัวท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นี้

นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารบริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด 
นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารบริษัท นิวเชียงแสนกรุ๊ป จำกัด ที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการเปิดท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ  มีแนวคิดที่จะพัฒนาท่าเรือเวียงเชียงแสน สนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือ ให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศในการค้าขาย  สำหรับทางแม่น้ำโขงนั้น ถือเป็นเส้นทางเปิดใหม่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เรือท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โดยโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการท่าเรือได้ใช้งานอย่างปลอดภัย

นายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์ รองประธานบริหารฯ


 
 
ในสมัยก่อน เส้นทางน้ำโขงเลื่องลือในเรื่องของอันตราย แต่ในปัจจุบันมีความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากถูกใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเรือ  เรือท่องเที่ยว วิ่งขึ้นล่องลำน้ำโขงแทบจะตลอดเวลา และด้วยความร่วมมือของ 4 ประเทศได้จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง เพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวต่างๆ

อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตำรวจน้ำ ดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงเป็นที่เชื่อถือได้ อีกทั้งทิวทัศน์บรรยากาศสองข้างทางริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมกับธรรมชาติที่ยังคงสภาพความเป็นป่าเขา จึงน่าจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การเปิดท่าเรือท่องเที่ยวครั้งนี้  สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาได้มาก เนื่องจากทั้งทางด้านความปลอดภัย ความเป็นมาตรฐานของท่าเรือ ซึ่งก่อสร้างออกมาอย่างถูกต้อง
ตามแบบวิศวกรรม และการควบคุมดูแลการสัญจรไปมา อีกทั้งยังสามารถควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวก ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทางเรือที่เข้า
มาเที่ยวประเทศไทยทางอำเภอเชียงแสนมีจำนวนน้อยมาก  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินค้าเป็น
ส่วนมาก แต่หลังจากที่มีการเปิดท่าเรือแห่งนี้ตามมติครม. เพื่อเป็นท่าเรือท่องเที่ยวก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากประเทศจีนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเดือนละ 500 คน เราตั้งเป้าหมายให้มีการใช้งานท่าเรือในช่วงปีแรกประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000 คน หรือปีละ 20,000 คน


-นายกเทศมนตรีชัยกฤษ นิสัยสุข

-รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์
-รองผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงรายนายสมบูรณ์ ศิริเวช
-นายอำเภอเชียงแสนนายพินิช แก้วจิตกรทอง
-ประธานบริหารนิวเชียงแสนกรุ๊ปนายคงเก่ง ประชากริช
-รองประธานบริหารฯนายพันณรงค์ ขุนพิทักษ์
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายชัชวาลย์ สุขสมจิต


การเดินทางโดยทางรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน หรือจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนั้นปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องใช้ทาง r3a เป็นหลัก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง สองข้างทางก็เป็นทิวทัศน์ธรรมดา ที่เห็นได้ทั่วไปในท้องถนนซึ่งไม่น่าดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางถนนที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งการเปิดท่าเรือท่องเที่ยวครั้งนี้จึงเป็นการเผยให้เป็นถึงความงดงามทางทรัพยากรธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำ ที่เพิ่มประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากขึ้น”  -นายคงเก่ง ประชากริช ประธานบริหารนิวเชียงแสนกรุ๊ป กล่าวสรุป

ด้าน คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย กล่าวว่า “ททท.มีแผน เรียกว่าเชียงรายยั่งยืน เชียงรายแต้ๆ ความหลากหลายของ จ. เชียงราย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงแสนมีประวัติศาสตร์  ที่สำคัญนับจากนี้เป็นต้นไปจะมีท่าเรือ จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือ มีด่านสำหรับเข้าออกของนักท่องเที่ยวหลายด่าน เป็นจังหวัดเดียว มีทั้งที่มีเชียงของ ที่แม่สาย การมีท่าเรือเพิ่มขึ้นทำให้เป็นประตูสู่จังหวัดเชียงรายและเข้าสู่ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น และอย่างที่ทราบกันเป็นท่าเรือแห่งแรกของภาคเหนือ เชียงรายจะมีการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมากช่องทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเชียงแสนถือว่ามีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม ยังมีเร่องของชุมชนท่องเที่ยวด้วย

ปกติแล้ว เชียงแสนเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า แต่ปัจจุบันเราเริ่มให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น และเชียงแสนเป็นท่าเรือโดยตรงสำหรับนักท่องเที่ยวจีน และเป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่จะเข้ามาเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนตอนใต้ มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาบ้านเรา นักท่องเที่ยวชาติอื่นสามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้น

 คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.เชียงราย 

จากเชียงใหม่ ระยะทางขับรถจากเชียงใหม่ มาจ.เชียงราย แค่สามชั่วโมง จะเห็นว่ากระแสนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเชียงรายจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยุโรป เพราะเรามีวัฒนธรรมที่เป็นจุดสนใจ  อย่างไรก็ตามเราก็มองนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นหลักด้วย


จุดสำคัญของเชียงแสน คือ เมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง มีเรื่องราวยาวนาน เมืองประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่กว่าเชียงใหม่ เรื่องของท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรมดั้งเดิมจะเห็นว่าเป็นการผสมผสานของการท่องเที่ยวหลากหลาย เชียงแสนเองด้วยความที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง เชียงของ หรือแม่สายได้อีกทำให้มีทางเลือกให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น
“อำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอที่สูงสุดในประเทศไทยริมฝั่งแม่น้ำโขง มีทิวทัศน์สวยงาม มีความเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจ ก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเชียงแสน ไม่ใช่มีแค่วิวสวย มีอาหารอร่อย และมีชุมชนที่น่ารักด้วยค่ะ “


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น