เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

25 มีนาคม 2564

รางวัลอันทรงคุณค่า ในวิถีปกติใหม่ Thailand Tourism Awards 2021


เช้าวันนี้ (25 มีนาคม 2564) ณ โรงแรม สินธร เคมปินสกี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจําปี 2564 หรือ Thailand Tourism Awards 2021 เพื่อผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ และตอกย้ำมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล ตามนโยบาย “การท่องเที่ยวสีขาว” (สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประเด็นหลัก คือ การท่องเท่ียวเพื่อความยั่งยืน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย BCG Economy Model เสียงตอบรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว (VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล 


และภายในงานมีกิจกรรม TTA Talk เสวนามุมมองรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ว่านไฉ จากเพจอาสาพาไปหลง อาย กมลเนตร ฯลฯ และมีการ Live Steaming ทาง www.facebook.com/sneakoutclub เพื่อส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยครั้งก่อนอีกด้วย

สําหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและสมัคร ทางออนไลน์และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.tourismthailand.org/tourismawards www.facebook.com/thailandtourismawards และ Line Official : @tourismawards ท้ังนี้ เปิดรับ สมัครตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 

#thailandtourismawards2021

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น