เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 เมษายน 2565

ครูโอ๊ะ" ​ผนึกกำลัง ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย​ กศน.อำเภอเหนือคลอง​ จ.กระบี่

ครูโอ๊ะ" ​ผนึกกำลัง​ "16 คณะกรรมาธิการ​วิสามัญพิจารณาร่าง​ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้​ ​พ.ศ.​ ...." ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย​ กศน.อำเภอเหนือคลอง​ จ.กระบี่​ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ​ ก่อนนำข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง​ พ.ร.บ.ฉบับนี้​ พร้อมชื่นชม "นายกเทศมนตรี-ภาคีเครือข่าย" สุดยอด Good Partnership ตามนโยบาย กศน.WOW 

เมื่อที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2565 ประเดิมลงพื้นที่จุดแรก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ คณะกรรมาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการฯ เข้าร่วม พร้อมมีนายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร กศน.กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน เครือข่ายการทำงานของ กศน. ครู และนักศึกษา เข้าร่วมและให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ว่า เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... และรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ กศน. ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 

โดยในจุดแรกได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย อำเภอเหนือคลอง" (Good Learning Center) ที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย และห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการอ่าน งานฝีมือสำหรับหนูน้อย ขับเคลื่อนร่างกายของเล่น พี่สอนน้องอ่าน ผู้สูงอายุ พุฒิพลังทำสายคล้อง ผู้สูงอายุรักสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.อำเภอเหนือคลอง (Learning and Mind Care Center) เพื่อพัฒนานักศึกษา กศน. และประชาชนทุกช่วงวัย เน้นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม อุปนิสัย การทำงานและสื่อสารกับผู้อื่น สามารถค้นพบตัวเอง มีพี่เลี้ยง มีเพื่อนคอยให้คําปรึกษาที่เสริมสร้างพลังบวกในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

"พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังเสียงสะท้อนการดำเนินงานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ กศน.อำเภอเหนือคลอง จากครูอาสาสมัคร ภาคีเครือข่าย และวิทยากร กศน. อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการฯ ในหลากหลายประการ อาทิ การเพิ่มจำนวนครู กศน.ตำบล อีก 1 คน เพื่อให้เพียงพอกับการขับเคลื่อนงานของ กศน. และการบูรณาการการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่, การจัดหลักสูตรฝึกอาชีพที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนและหมู่บ้าน, งบประมาณสำหรับฝึกอาชีพ วัสดุฝึก เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดสู่การมีอาชีพและสร้างรายได้, การเรียนด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


ในส่วนของการเทียบระดับการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมินเพื่อรับวุฒิการศึกษา ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน กศน.ที่สนใจเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อหาช่องทางให้ผู้เรียน กศน.เข้าถึงการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

กศน.อำเภอเหนือคลอง ถือว่ามีความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเหนือคลอง ที่ให้ใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย อำเภอเหนือคลอง" ถือเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) ตามนโยบาย กศน.WOW ของ รมช.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รวมทั้งยังมีความคิดริเริ่มที่จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างการมีงานทำและรายได้ที่ยั่งยืน พัฒนาสู่การเป็นแบบอย่างในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น