เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 กุมภาพันธ์ 2561

สุดยอดงานหัตถศิลป์ไทย อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙


ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” งานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือ ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ระดับประเทศ

“ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือ ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ
ระดับประเทศ ที่หาชมได้ยากกว่า ๑๕๐ ผลงาน

SACICT พร้อมเปิดขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมจัดงาน “อัตลักษณ์ แห่งสยาม ครั้งที่ ๙” ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือ  ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ระดับประเทศ ที่หาชมได้ยากกว่า ๑๕๐ ผลงาน จัดแสดงและจำหน่ายพร้อมกัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือ  ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ระดับประเทศ
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของไทย งานอัตลักษณ์แห่งสยามเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ SACICT ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมุ่งปลูกฝังค่านิยมในงานศิลปหัตถกรรมให้อยู่คู่กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น โดยเน้นการนำเสนอเรื่องราวองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมหรือผู้รับการถ่ายทอดอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนคนไทย ทุกคนได้ร่วมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เป็นผู้นำในการสร้างโอกาส ชี้นำทางให้คนไทยได้นำทักษะด้านงานศิลปหัตถกรรม สร้างอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่ว
ทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และเป็นการสนับสนุนให้นำคุณค่า และความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (Today Life’s Crafts)

“อัตลักษณ์แห่งสยาม” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา” (Thai Wisdom , True Treasure) อันหมายถึง “ผืนแผ่นดินไทยที่กระจายความเป็นหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าในทุกอณู” ซึ่งความพิเศษภายในงานจะยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยรวบรวมสุดยอดผลงานแห่งภูมิปัญญาเชิงช่างหัตถศิลป์จากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า ๑๕๐ คูหา โดยแบ่งโซนการจัดงานออกเป็น ๓ โซนหลัก

โซนที่หนึ่ง The Masters Gallery
  “จากเวหาจรดบาดาล” ส่วนจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น  ๒๕ ราย และ ส่วนนิทรรศการ “มรดกศิลป์” เพื่อเผยแพร่ผลงาน เกียรติประวัติ รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิด แรงบันดาลใจในการทำงานหัตถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ในปีที่ผ่านมา กว่า ๓๐ ชิ้นงาน อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยกันอนุรักษ์ รักษางานศิลปหัตถกรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป

โซนที่สอง The Artisan’s Workshop “หัตถกรรม..หัดทำมือ” ส่วนกิจกรรมเวิร์คช็อปงานของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โดยจัด workshop ไม่น้อยกว่าวันละ ๓ รอบ รวมตลอดงานไม่น้อยกว่า ๑๒ รอบ

โซนที่สาม The Craftsmen Collections “ตลาดหัตถศิลป์” ส่วนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในสาขาต่างๆ กว่า ๑๕๐ คูหา แบ่งเป็น ๔ โซนจำหน่าย ประกอบด้วย โซน“เริงลม หรรษา” (ประเภทการละเล่น หนังตะลุง เครื่องดนตรี) โซน “ภูษา ธารา” (ประเภทงานผ้า) โซน “แผ่นดินทอง” (ประเภทหัตถศิลป์ชั้นสูง เครื่องทอง เครื่องเงิน) และโซน “เพลินไพร” (ประเภทงานไม้ หวาย จักสาน)

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT 
สำหรับงานแถลงข่าว SACICT ได้นำตัวอย่าง ๙ ผลงานหัตถศิลป์  ที่มีความโดดเด่นและคงความเป็น
อัตลักษณ์แห่งสยามมาจัดแสดง ได้แก่ ผ้าปักกองหลวง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าปะลางิง, เครื่องถมทอง-เงิน-คร่ำ, แหวนกลไก, ไม้แกะสลัก, หุ่นกระบอกไทย, เครื่องเงินสุโขทัย และเครื่องดนตรีไทย และร่วมพูดคุยกับครูสำเริง แดงแนวน้อย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ผู้ขึ้นชื่อในช่างสิบหมู่ศิลปากรกับการดำรงรักษา สืบสาน  งานแกะสลักไม้ตามแบบราชสำนักมากว่า ๖๒ ปี ตามแบบโบราณราชประเพณีดั้งเดิมด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นสูง โดยเฉพาะเครื่อประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพบุคคลชั้นเจ้านายหลายพระองค์


ร่วมด้วย ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๖๐ ผู้ชุบชีวิต “ผ้าปะลางิง”
ที่สาบสูญไปนานกว่าร้อยปี ให้กลับมาสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมุสลิมชายแดนใต้ และครูชูเกียรติ เนียมทอง ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๖๑ กับผลงานโดดเด่น “แหวนกลไก” ภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมืองจันทบุรี ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และชมการแสดง
“เชิดหุ่นคน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยอาร์ม (กรกันต์ สุทธิโกเศศ) จากเวที The Mask Singer 


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙”
ได้ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Ballroom, Reception Hall
และห้องประชุม ๑-๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ๑๒๘๙ www.sacict.or.th และ http://www.facebook.com/sacict

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น