เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

18 สิงหาคม 2561

กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการ


กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนาน 4 โครงการ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่
2 ครั้งที่ 2
จำนวน
4 โครงการ ภายใต้วงเงินรวม 47,000,000 บาท รายละเอียด ดั้งนี้
​1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (2) ซึ่งระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 3 โครงการ คือ
    1.1. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร
   1.2. โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่ 900 MHz
   1.3. โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District (IIMSD) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ
2. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (4) ซึ่ง เป็นโครงการศึกษาผลการะทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินโครงการฯ
เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่
2 ประจำปี 2561 จาก กทปส. |
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน2561 เวลา 16.30 น. โดยขอรับรายละเอียดได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โทรศัพท์ 02-554 8111 และ 02-554 8114 โทรสาร

02-554 8100 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 กันยายน 2561
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น