เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

19 ธันวาคม 2561

พส. ผลักดันสร้างวิทยากรกระบวนการ พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่ง
ปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร


นางเกษรา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมด้วยการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประกอบกับ พส. มีภารกิจในการสร้างเสริมให้ประชาชนมี จิตอาสาเพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมในระดับชุมชน มาดำเนินการภายใต้ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” ประจำปี ๒๕๖๒ ตามกรอบแนวคิด "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" และทฤษฎีหลักสูตรแกนกลาง


โดยใช้กระบวนการ “Human Centered Design” เป็นกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้ง ยึด “บุคคลเป็นศูนย์กลาง” เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ กับผู้ใช้และสถานการณ์ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้น เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำไปขยายผล ในพื้นที่เป้าหมาย  ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครพนม จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และกรุงเทพมหานคร 
นางเกษรา กล่าวต่อว่า การอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการ พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องมีคุณสมบัติ มั่นใจในตนเอง มีการวางแผนที่ดี มีการเตรียมตัวที่ดี มีใจรักที่จะถ่ายทอด ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จากสำนัก กอง ส่วนกลาง นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.)  รวมถึงสภาเด็กและเยาวชน หรือเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็ก
และเยาวชน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมพัฒนาวิทยากรให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชนจิตอาสา อีกทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมไปสู่สังคม  แห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืนต่อไป
-นางเกษรา กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น