เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 กุมภาพันธ์ 2562

พส. นำทัพผู้แสดงความสามารถ ร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ

โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ 

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ "โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่" โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานการเปิดงาน 

ซึ่งจัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่าย


การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและเห็นถึงศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จนนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทาน เป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแยกผู้แสดงความสามารถ ออกจากผู้ทำการขอทาน

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือ และพัฒนาความสามารถ ด้านต่าง ๆ สู่ระดับมืออาชีพ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี ซึ่งจะสามารถยกระดับของตนเองและครอบครัว ปัจจุบันมีคนพิการและคนปกติที่มีความสามารถมาขอออกบัตรกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แล้ว จำนวน 3,895 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้แสดงความสามารถพิการ จำนวน 1,668 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เปิดให้บริการรับจดแจ้งให้กับผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการธัญบุรีโมเดล เปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้แสดงความสามารถบริเวณลาน Sky Walk

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัว สามารถจดแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1300
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น