เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

04 มิถุนายน 2562

พส. ชูพลังจิตอาสาเด็กเยาวชน ยกระดับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม “สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่น 2” 


ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

นางนภา กล่าวว่า ด้วยพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรง
ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน้อมนำพระดำริมาดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆให้รู้จักการเป็นผู้ให้ และการมีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม มุ่งเน้นให้เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” และเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เน้นพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ ตามความสนใจของตนเอง อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงาม

นางนภา กล่าวต่อว่า การอบรม “สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”จัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนจาก 20 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน อบรมผ่านกระบวนการ Shift คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ Share คือ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบโครงการนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ซึ่งมี 4 โครงการนวัตกรรมทางสังคม
ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศของกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนไปดำเนินการจริงในพื้นที่ โครงการละ 15,000 บาท ดังนี้

 1) โครงการ W.P.B. kidbright เครื่องส่งสัญญานหาสิ่งของ สำหรับผู้สูงอายุที่มักหลงลืมจากโรงเรียนวัดพุทธบูชา
2) โครงการแรงบันดาลใจจากพ่อ เครื่องกังหันน้ำเก็บขยะ จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
3) โครงการโถ จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
4) โครงการเครื่องกรองน้ำมหัศจรรย์ จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบของ“การให้” สืบสานพระปณิธานด้วยพลัง ด้วยหัวใจ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคนและบ้านเกิดอย่างยั่งยืน นางนภา กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น