เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 ธันวาคม 2563

พม. จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563

เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบความดี ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

         วันนี้ (9 ธ.ค. 63) เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563 ในโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

แก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 


          นางพัชรี กล่าวว่า “พระประชาบดี” เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้นำชื่อ “ประชาบดี” มาเป็นชื่อรางวัลแห่งเกียรติยศ อันเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของต้นแบบความดี เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมา ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จมาประทาน หรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มาประทานรางวัล “ประชาบดี” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 


           นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 - 2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลแล้ว จำนวน 838 สำหรับปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัล “ประชาบดี” จำนวน 36 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 9 ราย อาทิ นางจินดา ศรีนุรัตน์ ซึ่งลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ พร้อมประสานหน่วยงานและเครือข่าย เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆ ด้าน 2) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 4 องค์กร อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในรูปแบบ 

Social Smart City 3) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ 7 ราย อาทิ รายการวันใหม่ วาไรตี้ ช่วงร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ThaiPBS ซึ่งให้ประชาชนได้นำเสนอความทุกข์ยาก ทั้งส่วนรวมและปัจเจกบุคคล พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือ และ 4) ประเภทต้นแบบ

คนสู้ชีวิต 16 คน อาทิ นางวันเพ็ญ สมบัน ซึ่งมีความยากลำบากในชีวิต แต่ไม่เคยยอมแพ้ ด้วยการหาความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง จนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลาย และยังอุทิศตนไปช่วยสอนคนอื่นๆ 
          นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติกับทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกหนุนเสริมภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น