เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 สิงหาคม 2564

“พม. Kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ "ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่มัดใจไว้รอคุณ"

วันนี้ (21 ส.ค. 64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรม “Kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ ภูลังกา” ในชื่อ “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันตามประกาศของกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บ้านทะเลหมอก Route 1148 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

.








กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของสังคม

.

ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ ภูลังกา” ในชื่อ “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่มัดใจไว้รอคุณ” เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมภายในชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย ให้เกิดความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม “ภูลังกา” ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปางค่าใต้ วนอุทยานภูลังกา และภูลังกา จิบกาแฟ แลวิวสวย Unseen โดยภายในงาน มีกิจกรรมดังนี้

1. การเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม และการนำเสนอข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา และการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การส่งเสริมและช่องทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชนเผ่า

2. การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า จากผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง และเมี่ยน

3. การแสดงชนเผ่าในชุด “ ระบำถาด” และ “ม้งประยุกต์”

4. พาสัมผัสบรรยากาศที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และจุดชมวิว ของภูลังกา

.หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ขอเชิญผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ ลงมาสัมผัสความงดงาม วิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ เพราะการท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการให้แก่ชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และจุดประกายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น