เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 เมษายน 2565

พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ ผู้ริเริ่มการเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รับประกาศเกียรติคุณ“ค่าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” แก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 67 ราย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีพระอาจารย์หมออาทิตย์  อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เป็นหนึ่งในประเภทบุคคลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม รับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน จากนายประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้เป็นประธานในพิธีฯ โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์


ในการเสนอ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ประเภทบุคคล ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้ริเริ่มเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และได้เสนอแนวความคิดของงานทั้งหมด ซึ่งรวมตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอแก่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในการยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก และจากการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงคุณงามความดี ข้อวัตรปฏิบัติและจริยวัตรอันงดงามขององค์ท่าน ได้สร้างการรับรู้ ความยินดี และก่อให้เกิดความตื่นตัวของพุทธศาสนิกชนทั่วไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องสมาธิและสันติภาพอย่างยั่งยืน (Meditation and Peace with Sustainability) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมไทยและสังคมโลก โดยการนำแนวทางคำสอน คำเทศนา และข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกมาเผยแผ่และน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของทุก ๆ ท่าน  นอกจากนี้ พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เป็นผู้กำหนดเนื้อหาของการจัดกิจกรรมทั้งหมดเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ทั่วประเทศ     

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ได้เสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยได้เสนอการจัดเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับนานาชาติ เรื่อง New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development” (ฐานวิถีชีวิตใหม่กับสันติภาพ : สมาธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ทั้งมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นับเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบรรยายทางธรรมะ ด้วยการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ และเป็นการบรรยายระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของพระสงฆ์ไทย ได้เป็นผู้ดำเนินรายการ เนื้อหาของการบรรยายทั้งหมด เป็นแบบนานาชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการบรรยาย    

ความสำคัญของรางวัลค่าของแผ่นดินถือเป็นสิ่งสะท้อน ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความดีของพระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ที่ได้เป็นผู้ริเริ่มการเสนอชื่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อองค์การยูเนสโก” ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และบุคคลต้นแบบ (Role model) ที่ดีทั้งในด้านบรรพชิต โดยการนำประวัติ ข้อวัตร ปฏิปทา คำสอนทั้งด้านการปฏิบัติตนทั่วไปและการภาวนาจนสิ้นกิเลสให้กับพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการเผยแผ่แบบอย่างของพระสุปฏิปันโนให้กับคนทั่วประเทศและทั่วโลกให้รับทราบ ส่วนด้านฆราวาส ก็สามารถนำคำสอนขององค์ท่าน ที่สั่งสอนให้เป็นคนมีศีลธรรม จริยธรรม การเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อันจะส่งผลให้คนไทยและคนทั่วโลกรุ่นหลังได้ดำเนินตามรอยทางแห่งความดีที่องค์ท่านได้สั่งสอนเอาไว้มาปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลกในอนาคตสืบไปอย่างยั่งยืน สืบไป

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข)  M.D. วัดป่าบ้านตาด  ต. บ้านตาด  อ.เมือง จ. อุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น