เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 เมษายน 2566

โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 "50 ครัวเรือนเปราะบางบันนังสตา เฮ รับมอบวัสดุซ่อมบ้านชายแดนใต้ "
      เมื่อวันที่ 25 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ  ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา  พร้อมด้วยนายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาเจาะ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2565 

     นายสมใจฯ  กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 156 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก  ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     นายมนตรีฯ  กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอบันนังสตา ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง ประกอบด้วย 

1.ตำบลบาเจาะ จำนวน 4 หลัง

2.ตำบลตลิ่งชัน จำนวน 13 หลัง

3.ตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 8 หลัง

4.ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ จำนวน 7 หลัง

5.ตำบลถ้ำทะลุ จำนวน 3 หลัง

6.ตำบลบันนังสตา จำนวน 15 หลัง

     ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบวัสดุ ในตำบลบาเจาะ จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยหลังที่ 1 นาง เอ นามสมมุติ อายุ 69 ปี  ไม่มีอาชีพรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน มีสมาชิกอยู่อาศัยจำนวน 7 คน สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้ มีสภาพห้องครัวทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ มีความต้องการซ่อมแซมห้องครัว

หลังที่ 2 นาง บี นามสมมุติ อายุ 57 ปี สถานภาพ หม้าย มีสมาชิกอาศัยอยู่ จำนวน 3 คน ตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากบุตรชายซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 300บาท/วัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว แต่ไม่มีห้องครัว มีห้องน้ำใช้ มีความต้องการต่อเติมห้องครัว

หลังที่ 3 นาง บี นามสมุติ อายุ 83 ปี สถานะภาพ หม้าย มีสมาชิกอาศัยอยู่ จำนวน 6 คน ตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน  สภาพบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคารั่วชำรุดทรุดโทรม มีห้องน้ำใช้ มีความต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้านซึ่งในวันนี้ในส่วนของอำเภอบันนังสตา ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับครัวเรือนเปราะบางสามครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
     นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา #พมช่วย24ชั่วโมง #ช่วย24ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น