เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

26 มิถุนายน 2567

พม. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน นางภิญญา จำรูญศาสน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
นายอนุกูล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565 และ พุทธศักราช 2566 และทรงให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่คุณงามความดีของผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ทำประโยชน์นานัปการแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 และ 2566 รวมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย ผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 22 คน  ผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำนวน 15 คน และผู้ทุ่มเท เสียสละ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในนามของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยดีตลอดมา จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็น 1) ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 คน 2) ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน 3) ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 13 คน 4) ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 คน และ 5) ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 16 คน

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 

1. ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

 นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช 

2. ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน ได้แก่

 1) นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์

 2) นายปณต ประพันธ์ศิลป์

 3) นายมนัส โนนุช 

 4) นางสาวพเยาว์ สุกแก้ว

 5) นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ

3. ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 13 คน ได้แก่

 1) นายจิรโรจน์ ลัญฉนะวณิชย์

 2) นายฉัตรชัย ศิริไล

 3) นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน

 4) นางปรียาภรณ์ อาชาภิรมย์ศิลป์

 5) นางสาวพรไพลิน อภิรักษ์คุณวงศ์

 6) นางสาวรณิดา นกไทยเจริญ

 7) นายกิตติภูมิ อภิรักษ์คุณวงศ์

 8) นายชัยรัตน์ นพสันติ

 9) นายเศวต เศวตสมภพ

 10) นางณัฏฐิณี เนตรอำไพ

 11) นางสาวถิรัญชา เศรษฐี 

 12) นางสาวสุวรรณี ชัยสันติกุลวัฒน์

 13) นางสาวโสภณา เศรษฐี

4. ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 คน ได้แก่

 1) นายกวิน นิทัศนจารุกุล

 2) นายวิน สุธีรชาติกุล

 3) นางสาวนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์

 4) นางนริศรา โพธิสุวรรณ

 5) นางสาวสุชาดา กุลตันติกร

 6) นางสาวอารีพรรณ พงศ์สุวรรณ

 7) นายปภาวิน นิธิเมธาวิน

 8) นายวรเทพ ตันติวรวงศ์

 9) นางพัชนี เธียรธวัช

5. ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 16 คน ได้แก่

 1) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

 2) นายพิชญุตม์ เมฆเกรียงไกร

 3) นางวราภรณ์ ศิริบุรานนท์

 4) นางสาวโศภิชฐ์ วงษ์กมลเศรษฐ์

 5) นายบัญชา เธียรสุนทร

 6) นายวัฒนา หยังโรจนกุล

 7) นายสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์

 8) นายวิวัฒน์ ศิริโวหาร (อพม.)

 9) นางสาวดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย (อพม.)

 10) นายอติพล ดำพิลา (อพม.)

 11) นางจันทร์แสง ไชยยงค์ (อพม.)

 12) นางจารุณี กุลปิยะวาจา (อพม.)

 13) นางจินดา ศรีนุรัตน์ (อพม.)

 14) นางชนาพร ตุลยานนท์ (อพม.) 

 15) นางพวงแก้ว พรมมิ (อพม.)

 16) นางสารภี บัวเกษ (อพม.)
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่จะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #พส #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ #เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น