เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

16 กันยายน 2560

เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์

ไม่ใช่เพียงแค่ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น...
แล้วกลับมาเปล่าๆ อีกต่อไป

แนวคิดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์“เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม) เป็นการนำแนวคิดการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว เครือข่ยท่องเที่ยว สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปได้เข้าถึง แหลง่ท่องเที่ยวทวารวดีทั้งสี่จังหวัดอย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแล้วกลับมาเปล่าๆ แต่จะเน้นให้การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้คนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษา เข้าไปท่องเที่ยว เข้าไปเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อรำลีกถึงความเจริญที่ผ่านมา


บรรยากาศงานแถลงข่าว โครงการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม) นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าว โดยมีนายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวระพีพร คําสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

นายเสฐียรพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้ทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม)ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางความเจริญตั้งแต่ในอดีต สมัยทวารวดี ซึ่งเชื่อมโยงกัน 4 จังหวัดปัจจุบัน คือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและ นครปฐม เพื่อรำลีกถึงความเจริญที่ผ่านมา ที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดดังกล่าวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่างๆในสมัยทวารวดี เพื่อนำไปเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เป้าหมายของผมชัดเจนกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ เส้นทางทวารวดีมีดีที่ต้องโชว์ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับรู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดคือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและนครปฐม ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อันจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน นายธนเสฎฐ์ มาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”นั้นจะมีการจัด “Fam Trip”ในเส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์ โดยการนำสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆใน 4 จังหวัดเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี พระประโทนเจดีย์จังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 จะนำผู้ประกอบการไปเที่ยวชมเส้นทางทวารวดีมีดีต้องโชว์ใน 4 จังหวัด วันที่ 18 -21 จะนำสื่อมวลชนตะลุยใน 4 จังหวัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
ด้านนางสาวระพีพร คําสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รายละเอียดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”นั้นจะมีการจัด “Fam Trip”ในเส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์ โดยการนำสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆใน 4 จังหวัดเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี พระประโทนเจดีย์จังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 จะนำผู้ประกอบการไปเที่ยวชมเส้นทางทวารวดีมีดีต้องโชว์ใน 4 จังหวัด วันที่ 18 -21 จะนำสื่อมวลชนตะลุยใน 4 จังหวัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี นอกจากนั้นมีการจัดทำหนังสือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสี่จังหวัด โดยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการพกติดตัวเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์


โครงการ “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์”เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้นรายได้ให้กับชุม ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
              

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์กล่าวว่า...สำหรับการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม)ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางความเจริญตั้งแต่ในอดีต    สมัยทวารวดี ซึ่งเชื่อมโยงกันใน 4 จังหวัดปัจจุบันคือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและ นครปฐม ให้คนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษา เข้าไปท่องเที่ยว เข้าไปเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อรำลีกถึงความเจริญที่ผ่านมา ที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดดังกล่าวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่างๆในสมัยทวารวดี เพื่อนำไปเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
เป้าหมายของผมชัดเจนกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ “เส้นทางทวารวดีมีดีที่ต้องโชว์”ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับรู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในสี่จังหวัดคือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและนครปฐม ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อันจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน


นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่าในส่วนของรายละเอียดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”นั้นจะมีการจัด “Fam Trip”ในเส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์  โดยการนำสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆใน 4 จังหวัดเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี พระประโทนเจดีย์จังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 จะนำผู้ประกอบการไปเที่ยวชมเส้นทางทวารวดีมีดีต้องโชว์ใน 4 จังหวัด วันที่ 18 -21 จะนำสื่อมวลชนตะลุยใน 4 จังหวัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 

นอกจากนั้นมีการจัดทำหนังสือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสี่จังหวัด โดยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการพกติดตัวเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์”  

นางธัญภา นิโครธานนท์.ผู้อำนวยการททท.สำนักงานสุพรรณบุรีกล่าวว่า.สำหรับการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์” ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเราให้ความสำคัญ เพราะมั่นใจว่าเมื่อกิจกรรมดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อมวลชน ผ่านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะต้องมียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดสุพรรณบุรีกันมากขึ้นแน่นอน เพราะ ณ วันนี้จังหวัดสุพรรณของเรามีเงินรายได้จากการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้าน
นั่นเป็นเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ ทั้งที่มนุษย์คิดค้นและสร้างขึ้นมาเอง ที่สำคัญจังหวัดของเราอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร

เดินทางแค่ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้ว  เส้นทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดเวลา กับกิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์” ก็จะเป็นการกระตุ้น เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นแน่นอน 

นายถิรไชย แจ้งไพร..ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  ในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลและบริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นทางเราไม่เคยหยุดนิ่ง เราให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่นนักท่องเที่ยวมีปัญหาเรื่องเส้นทางท่องเที่ยว ก็สามารถโทรมาหาเรา โทรมาสอบถามจากเราได้ เรามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลาทำการ นอกจากนั้นเรายังมีเวปไซด์คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกเข้าไปดูได้เลยเราเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเต็มที่อย่างกิจกรรม“เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”เ ราก็พร้อมสนับสนุนประชาสัมพันธ์เต็มที่ เพราะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว 


เดินทางแค่ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้ว เส้นทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดเวลา กับกิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์” ก็จะเป็นการกระตุ้น เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นแน่นอน พาฝัน ปิ่นทอง #Farmtrip #เส้นทางทวารวดีมีดีต้องโชว์ #ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์”กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น