เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

15 มิถุนายน 2561

การออกแบบตกแต่งร้าน Visual Merchandising

กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
สาขาออกแบบตกแต่งร้านโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของ"การออกแบบตกแต่งร้าน (Visual Merchandising)"คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์หน้าร้านอย่างมีเทคนิคหรือการตกแต่งหน้าร้านที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เนื่องจากสิ่งที่ดึงดูดไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่การเล่าเรื่องราวออกมาให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดได้ นอกจากนี้ อาชีพผู้ตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandiser) ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังได้รับความ
สนใจในระดับโลกเป็นอย่างมาก

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม“พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านสาขาการออกแบบตกแต่งร้าน(Visual Merchandising)” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 

เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจ ด้านสาขาออกแบบตกแต่งร้าน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบตกแต่งร้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการนำเสนอการจัดแสดงสินค้าผ่านทั้งทางดีไซน์ สีสัน และเสียงเพลงไปจนถึงการเลือกวัสดุตกแต่งให้ดึงดูดใจลูกค้า รวมไปถึงการแสดงเอกลักษณ์ เพื่อดึงความเป็นตัวตนของธุรกิจตนเองออกมา อันจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่การเป็นนักออกแบบตกแต่งร้านอย่างมืออาชีพนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประธานโครงการฯ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า“จากการเริ่มต้นโครงการ พัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านสาขาการออกแบบตกแต่งร้านได้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า 100 ราย ทางโครงการฯ ได้คัดกรองเหลือ 65 ราย จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ถึงเรื่องแนวคิดของการจัดร้าน, มุมมองในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆ, เทคนิคการจัดวางสินค้าหน้าร้านให้สวยงามและน่าสนใจต้อง
ทำอย่างไรบ้างจากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารอบต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถเชิงลึก30รายมาประกวดการนำเสนอรูปแบบการออกแบบตกแต่งร้านในรอบสุดท้าย

ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความแต่งต่าง โดดเด่น มีมุมมองสร้างสรรค์ที่สามารถจัดสินค้าได้สวยงามยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้อบรมมา จะเห็นได้ว่าก่อนและหลังมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด” นางวันเพ็ญกล่าว
การประกวดการนำเสนอรูปแบบการออกแบบตกแต่งร้านรอบตัดสินนี้ได้รับการพิจารณาให้คะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จากหลากหลายสาขาได้แก่


1.นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.นางสาวศนิษา สุสังกรกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Merchandiser
3.อาจารย์ ต่ายธีระ ฉันทะสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด
ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

•รางวัลชนะเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ คุณประสาท ขันธพัฒน์ จาก Inlaada Blouse

•รางวัลรองชนะเลิศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่ คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ จาก KK Paper Art

•รางวัลชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
ได้แก่ คุณจิตรา ทองประดับ จาก THE sun Chic และ คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ จาก หจก.เอสมาเจดิไซ

•รางวัลการจัดหน้าร้านสร้างสรรค์เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
ได้แก่ คุณอารีรัตน์ จัดเสือ จาก เพียงใจไทยสปา, คุณพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด จาก พิรุณ จิวเวอรี่
และคุณคิรินทร์ อร่ามวงศ์ตระกูล จาก หจก. สมาทพอทเทอรี่

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 30 ราย จะได้รับ  เกียรติบัตรจากโครงการฯ
ทุกท่าน


นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับกิจกรรมในปีนี้ผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นว่าการจัดหน้าร้านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้ ทางกรมฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ท่านผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมในโครงการครั้งหน้า ติดตามรายละเอียดหลายช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  https://dcr.dip.go.th/th , Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, เว็บไซต์ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต (แอปเปิ้ล The Star 7) ที่ชวน the star รุ่นพี่อย่าง
กวาง ปุณยาภัสร์ ไตรสุทธิวงษ์  (กวาง The Star 7)มาร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบ
การทุกท่านอีกด้วย

www.id-society.com
Line @whx4725g (Thai-IDC Center)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  https://dcr.dip.go.th/th
Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น