เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

06 กันยายน 2561

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11”


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  จัดงาน “ ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ”

ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและผลผลิตจากชายแดนใต้ เป็นรูปธรรม

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายในชื่องาน “ของดีจากชายแดนใต้” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป  
อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าชายแดนใต้  สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

4  จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา


ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ เกษตรกร ประชาชน และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่  4  จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 

โดยการจัดงานปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการจัดงาน ซึ่ง มียอดการจำหน่ายสินค้า รวม 10 วัน เป็นมูลค่า 13.188  ล้านบาท สร้างรายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
สำหรับการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 นี้ มีพื้นที่การจัดงานกว่า 3,000 ตารางเมตร  คัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (โรตี ชาซัก ข้าวยำ นํ้าบูดู ข้าวมันไก่เบตง) และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงดนตรีร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2561  ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.mof.or.th www.ortorkor.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น