เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

24 มิถุนายน 2562

Smart On Street

พส. ชู Smart On Street สานฝัน เสริมพลัง 


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจหลักด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ประสบสภาวะยากลำบาก รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559


ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ต้องการ “ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน” และที่สำคัญคือ “ให้แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน”   ปัจจุบันได้ออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้กับบุคคลที่มาจดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 4,612 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)


นางนภา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ  มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ได้การยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทาง  และโอกาสในการแสดงมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยได้มีการอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน และได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น จำนวน 5 ชุดการแสดง เข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศ

โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม การใช้ Social media การบริหารการเงินและช่องทางการประกอบอาชีพ
การค้นหาคุณค่าของตนเอง ข้อจำกัดในชีวิต การเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงเสริมพลังผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้แสดงความสามารถ         
ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร อาทิ ครูแอน นันทนา บุญหลง อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา  คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์ นอกจากนี้จะคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเข้าร่วม  การประกวดแข่งขัน ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร

สนใจติดตามข้อมูลการอบรมได้ที่ www.smartonstreet.com
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ
สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นในการสานฝัน เสริมพลัง และยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมเจตคติของสังคมในเรื่องการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่าง
มีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานของความสามารถ นางนภา กล่าวตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น