เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

25 พฤศจิกายน 2563

วิริยะประกันภัย KICK OFF โครงการ “V SHINE”

นำร่องพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรด้านงานสินไหมฯ

​นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด “โครงการ V SHINE” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดจน สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ให้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน, หัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

​สำหรับ “โครงการ V SHINE” บริษัทฯ เล็งเห็นว่านอกจากการพัฒนางาน ระบบ เครื่องมือ เทคโนโลยีในด้านต่างๆ แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่ (Learning and Development) ในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อาทิ การสื่อสารสารอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำและลูกน้อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและก่อเกิดประโยชน์อย่างสุดสุดต่อองค์กร ซึ่งบุคลากรจะได้รับการฝึกอบรม และลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกระบวนการโค้ชโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำร่องโครงการฯ
 ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และจะดำเนินการขยายผลโครงการไปยังภาคอื่นๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น