เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

03 ธันวาคม 2565

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๑๙–๒๐ มค ๒๕๖๖

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หวังกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า สอดแทรกศีลธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักและให้ความนับถือ เคารพกราบไหว้ตลอดมา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติตัวขององค์ท่าน ซึ่งนับว่า ตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั้น องค์ท่านมีความแน่วแน่ในการสั่งสอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแถบประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้รู้จักเรื่องของการทำสมาธิ เจริญภาวนา ซึ่งทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้รู้เองเห็นเองว่า ความสงบที่เกิดขึ้นในใจของตน จากการทำสมาธิภาวนานั้น ทำให้จิตใจมีความสงบ เยือกเย็น ไม่ร้อนรุ่ม วุ่นวาย จนทำให้ชื่อเสียงขององค์ท่านได้แผ่ขจรขจายไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ แม้องค์ท่านจะได้ละสังขารไปแล้วก็ตาม จวบจนปัจจุบันก็ยังมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ได้ยอมรับและปฏิบัติตามกันอย่างกว้างขวาง ในเรื่องของการทำสมาธิภาวนา ตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์ท่านอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และทางคณะศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศก็ได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปีอย่างต่อเนื่องกันมา โดยเน้นกิจกรรมด้านการเจริญสติ และการทำสมาธิภาวนาตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งผลที่ปรากฏออกมา ก็ได้รับความร่วมมือจากศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยการจัดงานทั้งหมด ล้วนเกิดจากความศรัทธา ไม่มีการแสวงหาผลกำไร และไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรรัฐบาลแต่อย่างใด

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข)

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดงาน ๑๕๓ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เปิดเผยถึงที่มาของการจัดงานว่า “อาตมาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งครบ ๑๔๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๒)จนถึง ๑๕๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๕) ที่ผ่านมา  

ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อสังคมมาก โดยเฉพาะเมื่อปี ๒๕๖๔ อาตมาได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จากผลงานผู้ริเริมเสนอหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อ UNESCO บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว ทำให้เกิดแรงผลักดันมุ่งมั่นต่อการจัดงานดังกล่าว จึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรการศึกษาทั้งโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น ว่าสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความสมานสามัคคี ให้กับมวลมนุษยชาติเป็นรูปธรรมให้เห็น และสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดงานวาระครบรอบในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น


ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะครบรอบ ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่จะมาถึง คณะศิษยานุศิษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง  ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน และในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ซึ่งถือว่าวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปี เป็นวันหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานศาสนพิธี สมาธิภาวนา และกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ ศีลธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

อาตมาขอเชิญชวนวัด หน่วยงานภาคราชการ เอกชน โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมน้อมรำลึกด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ทั่วประเทศ เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ฯลฯ และหากได้รวมพลังความศรัทธาปฏิบัติบูชาสมาธิพร้อมกัน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์ท่าน มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตแล้ว เชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง 

สำหรับกิจกรรมในส่วนกลาง ที่จะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกวันครบรอบ ๑๕๓ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิโรครักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทันยุคทันสมัย โดยคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป กลับมาให้ความสนใจในคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพระพุทธศาสนาส่งผลให้ คำสอนประวัติปฏิปทาข้อวัตรของพระป่าของท่านก็จะไม่ถูกลืมเลือน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า 

ซึ่งเป็นการสอดแทรกศีลธรรมในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระพุทธศาสนา รู้จักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลป์/หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ดังนี้

๑.  กิจกรรมการรวมตัวของจิตรกรจิตอาสา จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดภาพในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” เพื่อรวบรวมพลังความสามัคคีจากกลุ่มจิตรกรจิตอาสา ในการสร้างแรงจูงใจ การรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่คาดหวังว่าจะเกิดการแผ่ขยายในเรื่องชีวประวัติ คำสอน เป็นแบบอย่างอันดี ให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคตต่อไป โดยจะนำภาพวาดดังกล่าวมาจัดแสดง และมีการประมูลภาพฯ ตั้งเป็นกองทุนฯ อีกด้วย

๒. การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงเดี่ยวเปียโน โดยนักเปียโนฝีมือเอกระดับโลก (Ivan Shaparov) และการแสดงจากวงดนตรีของ ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน และคณะ เพื่อรวบรวมพลังความสามัคคีจากกลุ่มนักดุริยางค์ศิลป์ และนักเปียโนระดับโลก ในการร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี ในหัวข้อ “ดนตรี และสมาธิภาวนา ในการบำบัดจิตใจ” อันจะสร้างแรงจูงใจให้ทั้งเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมร้องเพลงเทิดเกียรติคุณ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อกราบน้อมรำลึกถึงองค์ท่าน 

๓. กิจกรรมเจริญสมาธิวิปัสนนากรรมฐานแบบพระสายวัดป่า เพื่อให้มีเกิดสติ ในการใช้ชีวิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดย พระอาทิตย์ อธิปุญโญ M.D. อดีตอาจารย์หมอ ผู้ได้รับยกย่อง “ค่าของแผ่นดิน” ๒๕๖๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี 

๔. นิทรรศการแสดงภาพวาด ฝีมือของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงาน ๑๕๒ ปีชาตกาลฯ แยกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ภาพวาดแต่ละกลุ่ม บ่งบอกถึงความรู้ ความสนใจในองค์หลวงปู่มั่น ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ หลักคิด ที่ได้จากการภาพวาดในมุมมองของแต่ละกลุ่ม

๕. นิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติหลวงปู่มั่น ข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน  และองค์ความรู้ต่าง ๆ จากหนังสือชุดหลวงปู่มั่น 
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจำหน่ายชุดหนังสือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มอบซีดีชีวประวัติหลวงปู่มั่น แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย 

จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ หรือปฏิบัติสมาธิ ณ ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์ / หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ ๐๘๑ ๙๒๖๕๘๙๕

9 ปีก้าวสู่สุขภาพที่ดีกับ BAAC

Bangkok Anti-Aging Center (BAAC) จัดงานครบรอบ “9 ปีก้าวสู่สุขภาพที่ดีกับ BAAC” และการเสวนา “ห่างไกลมะเร็งกับ BAAC” 


"9 ปีก้าวสู่สุขภาพที่ดีกับ BAAC"
 มุ่งดำเนินธุรกิจโปร่งใสและสรรหาวิวัฒนาการใหม่ๆเพื่อดูแลสุขภาพให้สมาชิก พลักดันแคมเปญใหม่ “ห่างไกลมะเร็งกับ BAAC” พร้อมขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด  นำทีมโดยคุณดำรงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง CEO หนุ่มของ BAAC พร้อมด้วยคุณโรเจอร์ ศิริบุญญะสุข ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ และคุณเฮเลน ศรีเทพ ที่ปรึกษา เดินหน้านโยบายที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 

คณะผู้บริหารยังได้ต้อนรับ คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกวุฒิสภาและภรรยา และ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเป็นสมาชิก BAAC ได้ให้เกียรติมาแชร์ความสำเร็จที่ได้ให้ BAAC ดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปิน ดารา เซเลบ ที่ไว้วางใจในบริการดูแลสุขภาพของ BAAC มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง คุณชรัส เฟื่องอารมย์ คุณเอิร์ธ สายสว่าง คุณแก้ว ดร.อภิรดี ภวภูตานนท์ และลูกสาวคนสวย คุณเลลาณี ทศพร คุณลูกษอน-ธัญญ์ญาฎา วิชญ์ชญธนภรณ์ คุณอุ๋ย มณีรัตน์ วงศ์เขษมศักดิ์ มาแชร์ความประทับใจกับ BAACสมาชิกที่มาร่วมงานได้รับฟังการเสวนาจากคุณหมอสมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทยและคุณหมอนัยนา เงินมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัย ในเรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค 5G” และ “ห่างไกลมะเร็งกับ BAAC” และยังได้รับของสมนาคุณการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอัลตราซาว์นช่องท้อง การตรวจสุขภสพและคัดกรองมะเร็ง และเสื้อยืด ห่างไกลมะเร็งกับ BAAC ตามคอนเซ็ปของงานที่อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี พิเศษไปกว่านั้นยังได้รับรางวัลจับฉลากทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ MSC 10 ล้านเซลล์, NAD+, Brain Booster IV, Placenta, การตรวจนับ NK Cell, การตรวจวัดระดับสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ และ การตรวจเลือดคัดกรองมะเร็ง

BAAC ขอขอบคุณจากใจจริงกับท่านลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน BAAC เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา จนทำให้ BAAC ประสบความสำเร็จและยืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ในวันนี้ โดยเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ เพื่อสร้างการเติบโตและเคียงข้างทุกธุรกิจในประเทศไทย ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อยกระดับและสนับสนุนคุณภาพธุรกิจที่ดีขึ้นของ คนไทยกับบทบาทความเป็นผู้นำในเวชศาสตร์ชะลอวัยของเอเชียที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความพึงพอใจขับเคลื่อนความสุขและรอยยิ้มของคนไทยตลอดไป

ณ.โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

02 ธันวาคม 2565

กพท. มอบ AOL ให้ “แอร์ อินเตอร์ทรานสปอร์ต” ชูมาตรฐานการบินของไทย หนุนการเติบโตธุรกิจขนส่งทางอากาศ

 

กพท. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศให้ บริษัท แอร์ อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด ชูมาตรฐานสากล พร้อมสยายปีก Air Cargo รองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ หนุนส่งออกสินค้าไทย มุ่งเน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย ติดตามได้  ประกาศเพิ่มฝูงบินอีก 4 ลำ เริ่มให้บริการ Q2 ปีหน้า

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายทศพล วงศ์กิติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอร์ อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด หรือ สายการบินบัดเจ็ตไลน์ เข้ารับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (Air Operating Licence หรือ AOL) จาก นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้มาตรฐานการบินในระดับสากล


นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  (กพท.) กล่าวว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ หรือ AOL เป็นหนึ่งในใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการการบินพลเรือนที่มีความสำคัญสำหรับกิจการสายการบิน โดยมีกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมาย ภายใต้มาตรฐานสากล เป็นการยืนยันว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการดำเนินธุรกิจที่แท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน” ของ กพท. ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาและพัฒนาระบบกำกับดูแลที่เป็นธรรม เป็นไปมาตรฐานสากล ติดตามและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง


ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ มีความสำคัญมากสำหรับการประกอบกิจการสายการบิน ทุกครั้งที่มีสายการบินได้รับมอบ จึงหมายถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กทพ. และกิจการสายการบินในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานสากล” ผอ.กพท. กล่าว


สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19  ในปี 2565 นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น โดยเฉพาะเที่ยวบินในประเทศที่มีความคึกคักจากภาคการท่องเที่ยว ปัจจุบันตัวเลขฟื้นตัวประมาณ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีตัวเลขกลับมาราว 50%

ขณะเดียวกัน การเติบโตของบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสายการบินสามารถประคับประคองตัวในช่วงโควิด-19 โดยสายการบินหลายแห่งเริ่มปรับรูปแบบการให้บริการจากการขนส่งผู้โดยสารมาเป็นการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ประกอบกับกระแสความนิยมในการซื้อขายออนไลน์ที่ขยายตัวทั่วโลก รวมทั้งศักยภาพในการส่งออกสินค้าไทย ที่มีโอกาสเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล วงศ์กิติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอร์ อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด (สายการบินบัดเจ็ตไลน์) กล่าวว่า สายการบินบัดเจ็ตไลน์เป็นสายการบินของคนไทย 100 %  ดำเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Carrier) ขนาดเล็ก ในลักษณะ Air Taxi มาเป็นเวลา 7 ปี โดยมีเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจสู่บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air Cargo) เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ จากปัจจัยการเติบโตของการซื้อ-ขายผ่าน E-Commerce Platform โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับสินค้าที่รวดเร็ว รวมทั้งสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น สินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการขนส่งโดยเครื่องบิน


บริษัทฯ ได้เริ่มเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจรับขนส่งสินค้าทางอากาศในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา และได้จัดตั้งสายการบินเพื่อรับ-ส่ง สินค้าทางอากาศ ใช้ชื่อทางการค้าว่า “Budget Lines Cargo”  อยู่ในฝูงบินของ บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการรับเคลื่อนย้ายสินค้าทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นหีบห่อ, สิ่งตีพิมพ์, สินค้าเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์หรือพืชผลทางการเกษตร, สารเคมีและก๊าซภายใต้แรงดัน รวมไปถึงสินค้าอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้ขนย้ายทางอากาศได้ ด้วยอากาศยานที่ออกแบบเพื่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ

การเข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานในการประกอบกิจการภายใต้กฎหมายที่กำหนด เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่จะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566  สำหรับแผนดำเนินงาน 5 ปีแรก บริษัทฯ จะทำการบินด้วยอากาศยานแบบโบอิ้ง 737-800 จำนวน 4 ลำ ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีปริมาณการขนส่งลำละ 20-22 ตันต่อเที่ยวบิน  โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อความตรงเวลา สินค้าปลอดภัย สามารถติดตามสินค้าได้ และมีราคาที่สามารถแข่งขันได้   


 ประเทศไทยอยู่ในพิกัดที่ค่อนข้างดีมาก มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากที่ยังเป็นโอกาสในการส่งออก คาดว่าการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นกลับมาเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางอากาศได้ในอนาคต” นายทศพล กล่าว


โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เปิดไฟต้นคริสต์มาส สัญญาณเริ่มต้นของการเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565- นายแพทริก เบิร์น เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและภริยา พร้อมด้วยคุณชลาธิป ตุลย์วัฒนจิต ประธานและผู้ก่อตั้งชมรมเทนนิสไทยเพื่อมิตรภาพนายสุขมาล มอนเตล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุงเทพฯ และนายวุฒิเวช เวชบุษกรหัวหน้าฝ่ายการเงินษริษัทในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปร่วมเป็นประธานเปิดไฟต้นคริสต์มาส ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ


โดยมีนางสาวพรทิพย์ ภิบาลวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองภายในงาน นอกจากจะมีการขับร้องเพลงคริสต์มาสจากนักร้องโอเปร่าและการแสดงไวโอลินแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายตุ๊กตาหมีและร่วมบริจาคซื้อเครื่องใช้จำเป็นเพื่อการกุศล ส่งความสุขให้เด็กๆ ภายใต้การดูแลสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้จุดรับบริจาดและตุ๊กตาหมีจะตั้งจำหน่ายตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อสบทบทุนและนำบริจาคในวันปีใหม่ 2566 นี้

 
สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีตลอดเดือนธันวาคมนี้ ทางโรงแรมยังมีโปรโมชั่นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าปีใหม่ อาฟเตอร์นูนทีเซ็ทชุดคริสต์มาสสุดหรู เซ็ทเมนูวันคริสต์มาสต์ และเซ็ตเมนูเฉลิมฉลองวันปีใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์และโซเชียลมีเดียของโรงแรม     ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารสี่แบรนด์โรงแรมที่มีความโดดเด่นและแตกต่างในด้านการให้บริการ ได้แก่ ซัฟฟรอน อมารี ชามา และโอโซ โดยแต่ละแบรนด์ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี ออนิกซ์ ฯ ผู้บริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำสัญชาติไทย นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของการบริหารจัดการโรงแรม ครอบคลุมแถบมหาสมุทรอินเดีย อ่าวอาหรับ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.onyx-hospitality.com

เว็บไซด์: https://saffron-collection.com/oriental-residence-bangkok/special-offers/dining-offers

เฟสบุ๊คเพจ: https://www.facebook.com/OrientalResidenceBKK

อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/orientalresidencebkk

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-125-9000


01 ธันวาคม 2565

ไอคอนสยาม ร่วมกับ กระทรวง พม. และพันธมิตร

จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” มหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เปิดอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ตระการตาด้วยของขวัญสุดพิเศษ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 


ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน   และพันธมิตรร้านค้า  จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” (ไอคอนสยาม เวิล์ด ออฟ กิ๊ฟต์ 2022) ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม  พบกับมหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้ทุกคนได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยของขวัญสุดพิเศษ ตระการตากับอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้รับ ให้ทุกคนได้เลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน   


ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน   และพันธมิตรร้านค้า  จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” (ไอคอนสยาม เวิล์ด ออฟ กิ๊ฟต์ 2022) ตั้งแต่วันนี้ - 9 มกราคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม  พบกับมหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้ทุกคนได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยของขวัญสุดพิเศษ ตระการตากับอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้รับ ให้ทุกคนได้เลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน   

สำหรับการจัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” ในครั้งนี้ พบกับผลิตภัณฑ์ไฮไลต์จากร้านภูฟ้าที่อัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาพวาดฝีพระหัตถ์ กระต่าย และสุนัขเพื่อนรัก ที่ชอบแหงนหน้ามอง “จันทร์ฉาย” ด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุข มาปักและพิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริงและอบอุ่นตลอดปีเถาะ,ร้านค้าจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากคนพิการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น  นอกจากนี้ ภายในงานพบกับร้านค้าหลากหลายแบรนด์ในไอคอนสยาม ที่ยกขบวนของขวัญมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย อาทิ ไอคอนคราฟต์  พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย  แนะนำ ICONCRAFT GIFT SET “THAI ARTISAN CRAFT” งานคราฟต์ชิ้นเด็ดเปี่ยมคุณค่า ที่ต่อยอดภูมิปัญญาที่ถูกนำมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นเซตของขวัญสุดยูนิคที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยมที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการเลือกเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก 


ด้าน สยาม ทาคาชิมายะ นำของขวัญสุดพิเศษมาให้เลือกสรรเหมาะสำหรับคนชอบท่องเที่ยว อาทิ SNOW PEAK แคมป์ปิ้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น ที่นำลิมิเต็ด ไอเทมอย่างแก้ว Tumbler สีสดใส และMini size BACKPACKER'S CUP พิมพ์ลายภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง การฉลองในงาน Festival มีขายเฉพาะในงาน Festival ที่จัดขึ้นนี้เท่านั้น และพบกับ VICTORINOX  มีดพับพกพาที่นิยมซื้อเป็นของฝากจากสวิส ที่มีการคอลแล็บกับ Adidas ผลิตมีดพับ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่สลักตัวเลขพิกัดของสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ยังพบกับสินค้าญี่ปุ่นให้เลือกเป็นของขวัญปีใหม่อีกมากมาย  ในส่วนของ Dear Tummy Lifestyle Supermarket กับแคมเปญส่งท้ายปีสุดพิเศษ The Giving Season 2023 ที่รวบรวมกระเช้าของขวัญกว่า 200 แบบ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกคนได้ส่งต่อความรักและคำขอบคุณให้กับคนที่คุณรัก อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้กลับคืนสู่สังคม เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อกระเช้าของขวัญ จะถูกส่งต่อเป็นของใช้จำเป็น ให้กับน้องๆ จากมูลนิธิเด็กที่ต้องการโอกาสและต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกด้วย, สินค้าจากร้านค้าในเมืองสุขสยาม ที่มาในคอนเซ็ปต์งาน “สุขสยาม สุขกันเถอะเรา” กับชุดของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ จากร้านค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรัก อาทิ ร้านเฮอริเทจ, ร้านเวชพงศ์ โอสถ, ร้านแฟนต้า หินมงคล, ร้านศิลาดล, วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบกลุ่มไทเมืองเพีย และ ชุดของขวัญจากร้านภัทรพัฒน์ เป็นต้น 

อีกของขวัญที่เหมาะแก่การให้เป็นของขวัญปีใหม่ ขอแนะนำกิ๊ฟต์ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋จาก ร้าน Loft ไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่น ก็พร้อมมอบความสนุกในการเลือกของขวัญ ทั้งสเตชันเนอรี สินค้าไอที ของตกแต่งบ้าน และแอ็กเซสซอรี สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ส่งตรงจากทั่วโลกมาให้คุณช้อปโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีมุม wrapping รวมกระดาษห่อของขวัญที่มีให้เลือกหลายแบบ พร้อมการ์ดอวยพรต่างๆ  และห้ามพลาดกับของขวัญสุดพิเศษ จากสมาคมของขวัญฯ  ที่ขนทัพสินค้ามากมายมาให้เลือกเป็นของขวัญ ได้แก่ LAILI, Huskies, MOLI, DHANU, Capthai ฯลฯ และร้านค้าจาก What The Fab Market ที่รวบรวมของขวัญสุดคิวท์มาให้เลือกช้อปกัน ทั้งกิ๊ฟท์ช็อป, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า, ของใช้ในบ้าน รวมไปถึงอาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบด้วยหลากหลายร้านสุดละลานตา ได้แก่ Vana Sleepwear, Missbunnyshop,  HUAKEE, Del Luna scented, @Trend, Wayu bag, Rue and baby, SimplyAnn, Divine, Pastel&me shop, Rexxroom, Gomono และ SHEPENDENCE  นอกจากนี้ ภายในงานยังได้พบกับสินค้าจากร้านค้าชั้นนำอีกมากมาย ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสุดพิเศษ มาให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ อาทิ ดอยคำ, ดอยตุง, ฟาร์มเฮ้าส์,เคาน์เตอร์เพน, ไอคอนแอคทีฟ, NaRaYa, South Fabric, WOMEN'S CLUB, THE SELECTED, GIFT WONDERLAND และ เถ้าแก่น้อย เป็นต้น 


ร่วมเลือกของขวัญที่โดนใจผู้ให้และถูกใจผู้รับ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงไพเราะจากศิลปินชื่อดัง โดยในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 พบกับศิลปินสาวสุดฮอต โบกี้ ไลอ้อน และ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 กับนักร้องสาวเสียงดี ลุลา ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” สัมผัสกับปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี เลือกสรรของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กันและกัน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ที่จะมาถึง ตั้งแต่วันนี้ -  9 มกราคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM

ทีเส็บดันงานเกษตรภาคเหนือขึ้นแท่นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค

ทีเส็บร่วมสนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ผลักดันเป็นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Best Show) มั่นใจศักยภาพด้านวิชาการและนวัตกรรมการเกษตรของ มช. พร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง มุ่งเป้าสู่งานระดับประเทศและนานาชาติ

1 ธันวาคม 2565 - ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ของศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยเล็งเห็นว่างานดังกล่าวมีศักยภาพทั้งในเชิงพื้นที่ เนื้อหา คุณภาพงาน และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน สอดคล้องกับเงื่อนไขของการสนับสนุนงานแสดงสินค้าที่สามารถยกระดับเป็นงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Best Show) ได้ 

ทั้งนี้ ทีเส็บมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าที่มุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ และยังเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมเป้าหมายที่   ทีเส็บมุ่งส่งเสริมสนับสนุน โดยทีเส็บได้สนับสนุนงบประมาณ, เทคโนโลยี รวมทั้งให้คำปรึกษา เสริมสร้างแนวทางในการพัฒนางานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ให้ยกระดับเป็นงานแสดงสินค้า ที่นอกเหนือจากการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแล้ว ยังมุ่งเน้นการเจรจาธุรกิจ (Business matching) เพื่อหวังผลด้านเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างมูลค่าทางรายได้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน

“ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 นี้ ทางทีเส็บได้ส่งเสริมให้มีพื้นที่แสดงสินค้าและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้แสดงสินค้า (exhibitor) ที่อยู่ในองค์ประกอบพื้นที่กิจกรรมเชิงธุรกิจ หรือ B2B จำนวน 104 รายจาก 6 โซนแสดงสินค้า มีผู้ซื้อที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจจำนวนมากกว่า 100 ราย ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท นับเป็นการยกระดับงานเกษตรภาคเหนือให้เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของภูมิภาค อีกทั้งยังมีแผนระยะ 3 – 5 ปีในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นงานแสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตอีกด้วย” ดร.ศุภวรรณ กล่าว

 


นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดแบบ B2B แล้ว ทีเส็บยังสนับสนุนเทคโนโลยี Biz Connect สำหรับระบบลงทะเบียนและการทำ Business matching ภายในงาน ซึ่งระบบ Biz Connect จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานและการทำนัดหมายเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลอัตโนมัติ ทำให้สามารถวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีเส็บยังมีเครื่องมือในการวัดคาร์บอนฟุตปรินท์ของงานตามนโยบายการจัดงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

“คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านงานวิจัยชั้นนำและนวัตกรรมการเกษตรที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บมองเห็นศักยภาพของงานที่มีคุณภาพของเนื้อหาที่โดดเด่น มีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างผลกระทบต่อคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น การจัดในเมืองไมซ์ซิตี้อย่างเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนยังมีข้อได้เปรียบด้านการเข้าถึงที่สะดวก สภาพแวดล้อมและบริการต่าง ๆ ครบครัน เอื้อต่อการตลาดและเศรษฐกิจอย่างยิ่ง ซึ่งทางทีเส็บหวังว่าการพัฒนางานแสดงสินค้าร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้จัดงานครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป 

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศให้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Quick win ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้ ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค หรือ Regional Best Show จำนวนทั้งสิ้น ๕ งานด้วยกัน โดยงานเกษตรภาคหนือครั้งที่ ๑๐ ถือเป็นหนึ่งเดียวของงานแสดงสินค้าในภาคเหนือที่ได้รับการสนับสนุน” ดร.ศุภวรรณ กล่าวสรุป

30 พฤศจิกายน 2565

“สบายอารมณ์” เปิดตัว Sleep Well Collection

รุกตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย เอาใจคนนอนยาก


“สบายอารมณ์” (Sabai arom) แบรนด์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Thai Home Spa และ Aromatherapy มุ่งเน้นศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ผ่อนคลายความเครียด ด้วยพลังจากกลิ่นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ (Essential oil) 100 %  เปิดตัวผลิตภัณฑ์คอเลคชั่นใหม่ที่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการนอนหลับ “Sleep Well Collection”  เดินหน้าลุยตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหอมระเหย จับกลุ่มลูกค้าคนทำงานและคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน

“สบายอารมณ์” แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% สัญชาติไทย ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ออเทนติค ไทยสปา จำกัด (Authentic Thai Spa Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดม ยาหม่อง แบรนด์เซียงเพียว และเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์   สำหรับแบรนด์สบายอารมณ์ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านเบอร์แทรมเมื่อต้นปี 2565 โดยมีผู้บริหารหญิงคนใหม่ที่เป็นหัวเรือของแบรนด์สบายอารมณ์ คือ   นางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์   ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการตลาด (Assistant Vice President Marketing) บุตรสาวของนางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด  และเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ เจเนอเรชั่นที่ 3 ได้นำแบรนด์สบายอารมณ์ รุกตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยส่งท้ายปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Sleep Well Collection เพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนในเมืองที่มีความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้น 

นางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องเทรนด์สุขภาพมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังยุคโควิด-19 คนส่วนมาก มีความสนใจในเรื่องการออกกำลังกายที่บ้าน การทานอาหารสุขภาพ และการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือการรักษาโรคซึมเศร้า มีรายงานจากกรมสุขภาพจิตว่า คนไทยเผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% หรือราว 19 ล้านคน  30% ของคนไทยนอนหลับยากมากขึ้น และคนทำงาน 70% ทั้งหมดในประเทศไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดความเครียด เราจึงนำ Sleep Well Collection ขึ้นมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%  กลุ่ม aromatherapy ช่วยในเรื่องการบำบัดจิตใจและอารมณ์ ด้วยสารสกัดจากพืชพรรณและดอกไม้ธรรมชาติได้แก่ ดอกลาเวนเดอร์  กระดังงา  คาโมมายล์ ยูคาลิปตัส มะกรูด และส้มหวาน ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ปรับระบบประสาทสู่โหมดพักผ่อน คลายความกังวล หายใจโล่ง ช่วยให้รู้สึกสบาย นอนหลับง่ายและหลับลึกมากขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่มี side effect ใดๆหรือสารตกค้างในร่างกายค่ะ”

แบรนด์สบายอารมณ์ มีผลวิจัยรับรอง โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวแทนประชากร ช่วงอายุ 25-40 ปี จำนวน 100 คน ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Sabai arom Pillow Mist พบว่าจำนวน 82% ของผู้ใช้จริง นอนหลับได้ดีขึ้น , 83% หลับลึกและยาวนานขึ้น, 80% ช่วยทำให้หลับเร็วขึ้น, 84% รู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอน และ 90% ของผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับสามารถหลับได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Sabai arom Pillow Mist ได้รับรางวัล “Goodlife Good Choice Award 2022” ในหมวด Good Health: Goodlife’s Best Essential Oil For Relaxation Of The Year  ซึ่งได้รับการโหวตจากพนักงานออฟฟิศและกรรมการที่ได้ทดลองใช้จริง ให้เป็น Must have item ประจำปี 2022 ของชาวออฟฟิศที่ช่วยเติมเต็มไลฟสไตล์ของชาวออฟฟิศดีขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ Sleep Well Collection มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่

1. Sabai arom Sleep Well Pillow Mist ขนาด 100 ml. ราคา 399 บาท สเปรย์น้ำมันหอมระเหยสำหรับฉีดหมอน ห้องนอน หรือบริเวณที่ต้องการ กลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ กระดังงา และคาโคมายล์ ช่วยให้ประสาทคลายตัว คลายกังวล พร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อน หลับลึก กลิ่นเย็นสบายของยูคาลิปตัสตอนท้ายช่วยให้หายใจโล่ง หลับสบายยาวนาน

2. Sleep Well Essential Oil Blend ขนาด 10 ml. ราคา 379 บาท น้ำมันหอมระเหยสำหรับสูดดมโดยตรง ใช้หยดเตาน้ำมันหอมระเหยหรือเครื่อง diffuser และใช้หยดอ่างอาบน้ำอุ่นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายระหว่างอาบน้ำ

3. Sleep Well Essential Oil Spot Roller ขนาด 8 ml. ราคา 299 บาท ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหยแบบพกพา ใช้สูดดมหรือกลิ้งตามจุดชีพจรต่างๆบนร่างกายเพื่อความผ่อนคลาย

4. Nite Nite Body Wash ขนาด 200 ml. ราคา 329 บาท เจลอาบน้ำเนื้อนุ่มเนียนใส หนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Sleep Well Collection ที่หอมละมุน ทำความสะอาดผิวกายอย่างอ่อนโยน ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงและคงความชุ่มชื้นให้ผิว

5. Nite Nite Massage Oil ขนาด 200 ml. ราคา 429 บาท น้ำมันนวด กลิ่น Nite Nite จากสบายอารมณ์ ด้วยกลิ่นหอมอบอวลจากน้ำมันหอมระเหยนานาชนิด ทำให้การนวดผ่อนคลายมากกว่าที่เคย บอกลาความเหนื่อย เมื่อยล้าตามร่างกายด้วยกลิ่นหอมละมุน

6. Nite Nite Body Cream ขนาด 120 g. ราคา 349 บาท ครีมบำรุงผิวกาย กลิ่น Nite Nite จากสบายอารมณ์

ด้วยส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยนานาชนิดอย่าง ดอกลาเวนเดอร์ คาโมมายล์ และ กระดังงา ผสานกับยูคาลิปตัส

ที่ให้กลิ่นหอมอบอวลให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หลับสนิท เหมาะสำหรับการพักผ่อนจากวันที่เหนื่อยล้า พร้อมทั้งเป็นตัวช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม น่าสัมผัส

 

สบายอารมณ์ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% จากดอกไม้พืชพรรณธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ และในกระบวนการผลิตไม่มีการทดลองกับสัตว์  ไม่มีสารเคมีที่ทำให้ระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบายอารมณ์จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้จริง

“ถึงแม้ว่าแบรนด์สบายอารมณ์จะเพิ่งเข้ามาเป็นครอบครัวในเครือเบอร์แทรมได้ไม่นาน แต่เรามั่นใจและมุ่งมั่นพัฒนาสบายอารมรณ์ให้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า ความเครียด ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับเต็มอิ่ม ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีสุขภาพกายและใจที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นเป้าหมายของแบรนด์ที่อยากจะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อสมดุลของศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ให้ความรู้กับผู้คนในการนำน้ำมันหอมระเหยไปเป็นเพื่อนคู่กาย เป็นตัวช่วยในการดูแลตัวเองและช่วยบำบัดในเรื่องสุขภาพและอารมณ์ มีความปลอดภัย ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์และเอกลักษณ์ของ Thai Essence ให้กับผู้คน  


สำหรับ brand direction ในปี 2023 สบายอารมณ์จะมุ่งโฟกัสทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทย และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลักของเรา การสร้างคอเลคชั่นใหม่ๆ มีการดีไซน์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Thai scent ให้ดูโมเดิร์นขึ้น รวมถึงการขยายช่องทางการขายมากขึ้น เพราะปัจจุบันเป็นช่องทางการขายทางออนไลน์ แต่ในปีหน้าจะขยายไป Tourist channel มากขึ้น เช่น คิงเพาเวอร์ ร้านบูทส์  Health & wellness shop หรือในจุดที่คนมองหาโซลูชั่นเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่มีเรื่องของสารเคมี และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น” นางสาวมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้บริหารแบรนด์สบายอารมณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันแบรนด์สบายอารมณ์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ได้แก่ สเปรย์น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Mist) น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ลูกกลิ้งน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Roller) แฮนด์ครีม (Hand Cream) บอดี้ครีม (Body Cream) น้ำมันนวด (Massage Oil) และเจลอาบน้ำ (Shower Gel) ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์บนshopee : Sabaiarom_officialstore  Lazada: Sabai-arom และเว็บไซต์ https://sabaiarom.com/

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของสบายอารมณ์ได้ทาง https://www.facebook.com/SabaiAromNaturals