เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

09 กันยายน 2560

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ”

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่าชายเลน พันธุ์ไม้ชายเลนของเราส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองนาเกลือ
ดันต้นจากสู่งานจักสานต่อยอดผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชน


จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ พร้อมเล็งต่อยอดวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ผลักดันต้นจากที่ชาวบ้านนิยมปลูกตามริมคลอง ผ่านงาน จักสานสู่ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการประสานการ ทำงานของภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะคณะทำงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบบ้านคลองนาเกลือ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความพร้อม ในการรองรับนักท่องเที่ยว สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมถึงเป็นการ ประชาสัมพันธ์วิถี ภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีแนวคิดมาจากปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำรัสแนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวชาวไทยโดยตลอดมากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติ ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และ ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบนพื้นฐานของความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ความ ยั่งยืนของชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงผลักดันวิถีชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านคลองนาเกลือที่สะท้อน ถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ ต้นจาก ที่คนในหมู่บ้านปลูกตามริมคลอง ส่งเสริมการพัฒนาสู่งานจักสานเพื่อเป็น ผลิตภัณฑ์ของ


กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถพึงตนเองได้ อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นจากกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ได้แก่ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด เรียนรู้ อนุรักษ์ เอื้ออารี เป็นพื้นฐานของชุมชน ต่อมาได้พัฒนาดำเนินการ พร้อมกันทั้งหมู่บ้าน โดยดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี 2552 – 2560 ในหมู่บ้านที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆ ตามกระบวนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 3 ระดับ คือ พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ในการขับเคลื่อนอาศัยพลังของผู้นำ แกนนำครอบครัว ต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น