เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

29 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

แบงก์กรุงไทยมอบรางวัลแก่ศิลปินรุ่นใหม่
พร้อมโชว์ผลงานการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย  ครั้งที่ 4ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่ศิลปินผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่4 พร้อมแสดงนิทรรศการของศิลปินจำนวน 17 ชิ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็น
ไทยควบคู่กับการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยสุนทรียศิลป์


อันทรงคุณค่า นำเสนอแง่งามของสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และขนบประเพณี นำพาเศรษฐกิจฟูเฟื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปี 2557 ธนาคารได้ขยายโอกาสและสร้างกำลังใจแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยหรือ “Krungthai Art Awards” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมเพราะเล็งเห็นว่างานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสามารถสร้างบุคลากรที่ดีแก่สังคมได้ด้วยความประณีตลึกซึ้งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มุ่งมั่นสู่การทำความดี ความงาม และความเป็นปราชญ์

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 เป็นหนึ่งในโครงการ
ที่ธนาคารจัดทำด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป และได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 211 คน จำนวนผลงานรวม 309 ชิ้น แบ่งเป็นประเภทจิตรกรรม 227 ชิ้น ภาพพิมพ์ 53 ชิ้น และประติมากรรม 29 ชิ้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินผลงานตามเกณฑ์คุณภาพงานโดยไม่แบ่งแยกประเภท มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 17 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการ 55 ชิ้น”


ผู้ชนะการประกวดรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 จำนวน 14 รางวัล รวมมูลค่า 2,400,000 บาทได้แก่

รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่ นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร เจ้าของผลงาน
“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2”

รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นายศักชัย อุทธิโท เจ้าของผลงาน “ความสงบสุขและความดีงาม 1” และ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมจากงานช่างไม้ หมายเลข 2”

รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายบุญเสริม วัฒนกิจ เจ้าของผลงาน “ชุมนุม” และ นายนัฐพล แสงทอง เจ้าของผลงาน “สัมพันธภาพแห่งเส้น”
รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 9 รางวัลเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1. นายพีรพล อินทร์ตุ้ม เจ้าของผลงาน “หลง”
2. นางสาวมนัชญา กิจประเสิรฐ เจ้าของผลงาน “วิถีชีวิต”
3. นายวีระพงศ์ แสนสมพร เจ้าของผลงาน “น้ำค้าง...ชีวิต”
4. นายกิตติพันธุ์ ชิณวรรณโชติ เจ้าของผลงาน “ความสัมพันธ์”
5. นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง เจ้าของผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์”
6. นายกรณิศ พ่วงพันสี เจ้าของผลงาน “สนามเด็กเล่นบททางช้างเผือก หมายเลข 2”
7. นายเดโช โกมาลา เจ้าของผลงาน “บ้านเรา”
8. นางสาวรัตติยา แหละหมัน เจ้าของผลงาน “สัจจะความจริงจากใบบัว”
9. นายสุริยา ฟ้อนรำดี เจ้าของผลงาน “มีงานมีการหลังบ้านงาน”


ในปีนี้ คณะกรรมการได้เพิ่มรางวัลพิเศษใน  สาขา Collector’s Choice จำนวน 3 รางวัล
รวมมูลค่า 300,000 บาท โดยผู้ชนะการประกวด ได้แก่

รางวัลที่ 1 นางศรีพัชรินทร์ จนาศิลป์ เจ้าของผลงาน “ราชรถ ทศกัณฐ์”
เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองวัลที่ 2 นายพายุ เกิดพุฒ เจ้าของผลงาน “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”
เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง เจ้าของผลงาน “สุนทรียะของวัฒนธรรม”
เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 4 มิ.ย.2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 7เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ktb.co.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น