เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 มกราคม 2565

กรมการท่องเที่ยว มอบรางวัล Smart Tourism พร้อมดันชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่


วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ Smart Tourism "การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน" โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ


นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism เพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวครบทุกด้าน และส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมการประกวด
สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดครั้งนี้มีชุมชนและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม รวม ๕๔๐ ผลงาน ซึ่งการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ มีจำนวน ๔๑๕ ผลงาน และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีจำนวน ๑๒๕ ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕๐ ผลงาน และได้มีการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้พิจารณาและตัดสินผลงานจากเกณฑ์ความน่าสนใจ ความสร้างสรรค์ ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและความยั่งยืน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๔๕ ผลงาน 

ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ 

👉🏻รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน : เที่ยวอุดร นอนบ้านเชียง ออนซอนอีสาน ตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  โดย นางสาวบุษราภรณ์  กลางพรหม 

๒. การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

👉🏻รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน: ซั้ง บ้านปลา ปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยกลุ่มการจัดการอ่าวท้องตมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร 

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ อันดับ ๒ รางวัลชมเชย จำนวน ๒๗ รางวัล และรางวัลดาวรุ่งจำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น