เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

19 พฤษภาคม 2566

วัดกลางคลองสี่ Watklangklongsi

เนื่องด้วยความศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ ของประชาชนย่านปทุมธานี วัดกลางคลองสี่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคนจำนวนมากแห่เข้ามาสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณ อายุกว่าร้อยปี เดินทางมากราบไหว้วัดกลางคลองสี่  ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ ส่วนใหญ่นั้น มาขอเรื่องกิจการ, การงาน, ครอบครัว, สุขภาพ, ป้องกันอุบัติเหตุ, ค้าขายที่ดินและโชคลาภ องค์ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

วัดกลางคลองสี่สร้างขึ้นในปี ในวันพุธขึ้น9ค่ำเดือน4 ปีจอ โทศก พ.ศ. 2453 ตรงกับวันพุธที่8มีนาคม พ.ศ. 2453 ร.ศ.129 จ.ศ.1272 โดยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านคลองสี่ ซึ่งเดิมเป็นชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองมะละแม่งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบางตลาดปากเกร็ด นนทบุรี ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทุ่งรังสิตเมืองธัญบุรี ชาวมอญบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินทำนาในที่แห่งนี้และสร้างวัดนี้       
หลังจากนั้นชาวบ้านได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดสายไหมมาจำพรรษา และได้นิมนต์พระอาจารย์ด๊วด ญาณวโร (พระครูวิเศษธัญญโศภิต) จากวัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมาเป็นเจ้าอาวาสวัด หลวงปู่ด๊วด ญาณวโร เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวปทุมธานีเคารพนับถือไม่เคยเสื่อมคลาย ท่านได้สนับสนุนการศึกษาด้วยดีมาตลอด ได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลขึ้นเป็นแห่งแรกในอำเภอลำลูกกา เมื่อสิ้นหลวงปู่ด๊วด ญาณวโร หลวงปู่ทองอินทร์ เตชวุฑโฒ (พระมงคลศีลาจาร) ได้ดำเนินการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมวัดได้เจริญอย่างมากในทุกด้าน ทั้งได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ตลอด ท่านเป็นพระเถรานุเถระที่มีอายุและพรรษากาลมากถึง 97 ปี ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านและคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 และผูกพันธสีมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 เดิมวัดแห่งนี้มีนามว่า "วัดใหม่กลางคลองสี่" แต่ได้เป็นนามเป็น "วัดกลางคลองสี่" เมื่อปี พ.ศ. 2480       
ปัจจุบัน พระมหาทวิช ธีรชาโต ป.ธ.๙  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดกลางคลองสี่ อายุ ๔๘ พรรษา ๒๙ ป.ธ. ๙  ท่านได้สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สำหรับในปี 2566 ดำเนินการทะนุบำรุงศาสนาก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมวัด รักษาวัดในพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่คู่กับสังคม และพุทธศาสนิกชนคนไทยตลอดไปในพระพุทธศาสนายังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ฝึกสมาธิและจิตใจ หรือเป็น ที่พึ่งในยามเดือดร้อน เมื่อชาวไทยได้ร่วมบุญ ถวายเงินบริจาคซ่อมแซมวัดพระมหาทวิช ธีรชาโต ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่
24 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น