เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

07 กุมภาพันธ์ 2567

"นายกเหล่ากาชาดยะลา & อำเภอบันนังสตา บูรณาการนิคมฯยะลา ส่งมอบบ้านชายแดนใต้"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  นางฉลวย  พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยนายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ผู้แทน ฉก.ทพ.30 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ อพม. ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2566         

นายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมฯ กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวนทั้งสิ้น 151 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 45 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชวลิตฯ กล่าวต่อไปว่า อำเภอบันนังสตา ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 45 หลัง ในส่วนของกระบวนการซ่อมแซมจะไม่ได้ใช้งบประมาณ ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 

      หลังที่ 1 นาง เอ. นามสมมุติ อายุ 48 ปี อาศัย ม.13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา สถานะ หม้าย ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีหนี้สินในระบบ สมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน สภาพที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ฝาผนังสังกะสี สภาพไม่ค่อยแข็งแรง ห้องน้ำทรุดโทรม มีไฟฟ้าใช้ สภาพปัญหาความเดือนร้อน อาศัยอยู่กับบุตร 3 คน เป็นแม่เลี้ยงเดียวสามีเสียชีวิต ไม่มีอาชีพ และบุตรสาว เป็นมะเร็งเม็ดเลือกขาว ทำให้มีภาระดูแลบุตรที่ป่วยและอยู่วัยเรียนหนังสือ   

      หลังที่ 2 นางบี นามสมมุติ อายุ 54 ปี อาศัย ม. 4  ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สถานะ หย่าร้าง  ไม่มีอาชีพ เป็น โรคซึมเศร้า สภาพที่อยู่อาศัย บ้านทรุดโทรม หลังคารั่ว ไม่มีห้องน้ำ ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ปัจจุบันอาศัยร้านขายก๋วยเตี๋ยวของพี่สาวซึ่งได้เลิกกิจการ (ชั่วคราว) สภาพปัญหาความเดือนร้อน มีบุตร 3 คน บุตรได้อยู่ในความดูแลของอดีตสามี ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ โดยมีพี่ชายเป็นผู้ดูแลให้เงินวันละ 30 - 50 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพ


นางฉลวยฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  ขอขอบคุณกองกำลังในพื้นที่ ผู้นำชุมชน เครือข่าย ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดพร้อมจะบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น