เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

28 กุมภาพันธ์ 2561

พม. เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 2561


พม. ประกาศความพร้อมชูบทบาทสตรีชนบท
สนับสนุนพลังสตรีไทยแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ชูบทบาทสตรีชนบท ขานรับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เสริมแกร่งและสนับสนุนสตรีให้มีศักยภาพสร้างความยั่งยืนให้ประเทศ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี และประชาชนทุกคน ทั้งนี้ รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดประชารัฐ ซึ่งให้ความสำคัญ กับการเกษตรและชนบท

เนื่องจากเป็นจุดที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญ จึงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบทบาทสตรีของประเทศไทย ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านสตรีในทุกระดับ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศอันนำไปสู่สังคมแห่งความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืนนายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทสตรี และการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่ง พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ และจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ซึ่งกำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การนำเสนอผลการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติที่ผ่านมา การรับรองข้อเสนอสมัชชาสตรีระดับจังหวัด การระดมความคิดเห็นจากแกนนำเครือข่าย  เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาศักยภาพสตรีที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน รวมทั้งสรุปเป็นข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2561

เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในงาน  วันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม 2561
ณ ห้องจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2561  พร้อมมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 19 สาขา รวม 47 รางวัล“ในปีนี้ จะแตกต่างจากทุกปี โดยมุ่งเน้นไปที่พลังสตรีชนบท ดังนั้น ทั้งสตรี บุคคล และหน่วยงาน
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีชนบท เช่น
นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม) รายการ PERSPECTIVE (สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทรายการโทรทัศน์/ละครโทรทัศน์)

นอกจากนี้ ยังมีสตรีที่โดดเด่นทางภาคธุรกิจที่ได้รับโล่นักธุกิจสตรีดีเด่นที่น่าสนใจอีก 1 คน คือ นางอุไร คุณานันทกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง บุกเบิกและพัฒนากิจการกลุ่มสยามสตีล กรุ๊ป จนเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY-KINGDOM” เป็นต้น” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น