เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทีมกรุ๊ป แต่งตั้ง APM เป็น FA

เตรียมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด 
‘‘ทีมกรุ๊ป’’ แต่งตั้ง “APM” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมระดมทุนขยายธุรกิจทั้งใน – นอกประเทศ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด หรือ “TEAMG”  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ทีมกรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) พร้อมมอบบริการที่ปรึกษาแบบ One Stop Service ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำ จนเป็นที่ยอมรับและเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาตลอด 40 ปี และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เช่น การคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรน้ำ การบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน เป็นต้น โดยสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภทหลัก คือการการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study&Design) ได้แก่ การวางแผนแม่บท (Master plan) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การสำรวจออกแบบ (Design) การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project management & Construction Supervision “PMSC”) โดยครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการ การควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบผลงานเพื่อการรับมอบงาน และสุดท้ายคือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related business) เช่น การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) บริการทำแบบ 3 มิติ ด้วย Building Information Modeling (BIM) บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Done-based survey)

“การเตรียมเป้าหมายเพื่อเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญ เพราะเมื่อบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะทำให้บริษัทฯมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ รวมทั้งยังทำให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้า รวมถึงความภาคภูมิใจของพนักงาน ตลอดจนเป็นการสร้างรากฐานของบริษัทฯให้มีความมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับองค์กรให้มีความเป็นสากล และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำ ในประชาคมอาเซียน” นายชวลิตกล่าว

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ทีมกรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายธุรกิจในภูมิภาค ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงทำให้ธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้ทีมกรุ๊ปมองเห็นโอกาสและช่องทางในการขยายตัวและการเติบโตในธุรกิจได้อีกมาก

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน กล่าวเสริมว่า เพื่อรองรับแผนธุรกิจในการขยายฐานลูกค้า และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เรามีระบบการบริหารบุคคล และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ซึ่งจะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ปรึกษาฯ และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน 

ดังนั้น การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถช่วยพัฒนาให้ทีมกรุ๊ปไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะโอกาสในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการของทีมกรุ๊ปไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของทีมกรุ๊ปในแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ปี 2020 (พ.ศ.2563) ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมกรุ๊ปมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต จากการขยายฐานในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากผลของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในภูมิภาคนี้  ส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน กลายเป็นตลาดเดียว ที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน มีมูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) รวมกันกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเร่งรัดลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการค้าการลงทุนของภาคเอกชน จึงทำให้เป็นโอกาสดีของทีมกรุ๊ป ที่สามารถขยายฐานธุรกิจ และจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญในตลาดอาเซียน และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้จะส่งผลให้ ทีมกรุ๊ปมีการเติบโตที่น่าสนใจในอนาคต

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเปิดเผยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ อยู่ในระหว่างการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อรอที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาสที่ 2/2561

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น