เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พม. จัดประชุมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  


วันนี้ (
28 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 3/2561 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการดำเนินโครงการสำคัญในแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 ได้แก่
1) การพัฒนาความร่วมมือกับ เทศบาลนครและเมืองพัทยา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

2) การดำเนินงานตามมาตรการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 2/2561

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 วาระ  ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร จากผลการดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 717 ราย โดยเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใน  เขตกรุงเทพมหานคร จึงควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย  และ 2) แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชน : กรณีศึกษา ข่วงเปาโมเดล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการดำเนินงานในลักษณะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพแก่คนไร้ที่พึ่งภายในชุมชน โดยมีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ระดับดีเด่น  ในปีงบประมาณ 2561
 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวง พม.


กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 – 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้ที่พึ่งให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น