เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 ธันวาคม 2561

หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม

ตอนที่4 “วิถีลี้ วิถีปกาเกอะญอ” จังหวัดลำพูน
โครงการพระธรรมจาริก เป็นหนึ่งในงานชาวเขาสัมพันธ์ที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อุปถัมภ์พระธรรมจาริกในการเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
จิตใจแก่ชาวเขาในท้องที่จังหวัดต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยครั้งแรกมีการทดลองส่งพระสงฆ์รุ่นแรกจำนวน 50 รูป โดยเรียกคณะสงฆ์ดังกล่าวว่า “พระธรรมจาริก” ขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอบรม และสร้างสัมพันธ์ทางจิตใจกับชาวเขาในหมู่บ้าน ผลปรากฎว่า ชาวเขาเกิดเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เกิดความสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย นอกจากนี้แล้วคณะพระธรรมจาริกยังเข้าไปพัฒนาสังคม เช่น การศึกษา การอนามัย ฯลฯ จนเกิดการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั่งเดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบัน

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ชุมชนปกาเกอะญอเล็ก ๆ ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของธรรมชาติที่เขียวขจี แต่เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และความสวยงดงามของวัดวาอารามที่คุณไม่ควรพลาด ชุมชนแหล่งนี้มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่ท่านเคยได้สัมผัส 
เพราะที่นี่คือ “เส้นทางสายบุญ” ชาวบ้านถือศีลกินเจ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้าน อาหารที่จำหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นมังสวิรัติทั้งหมด  ในอดีตชุมชนสายบุญแห่งนี้ ชาวปกาเกอะญอนับถือบูชาผีสางนางไม้ จนกระทั่งหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือ ครูบาวงศ์ พระนักพัฒนาที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธา ได้มาจำพรรษาอยู่ที่อำเภอลี้ ท่านนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านสำนึกในกฎแห่งกรรม และมีเมตตาต่อสัตว์โลก เมื่อชาวปกาเกอะญอได้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า เปลี่ยนมารักษาศีล ฟังเทศน์ ตั้งมั่นเลิกกินเนื้อสัตว์ หันมากินอาหารมังสวิรัติแทน  ครูบาวงศ์ จึงเป็นบุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยเชื่อว่าหากปฎิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาวงศ์จะทำให้ ชุมชมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังมักอยู่อย่างไม่เป็นสุข มีเรื่องทุกข์ร้อนใจและเจ็บป่วย ถึงแม้ว่าครูบาวงศ์จะมรณภาพไปแล้ว แต่ชาวปกาเกอะญอยังคงนับถือและยึดมั่นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่ครูบาวงศ์สั่งสอนไว้เสมอ
ขอเชิญชวนผู้มีใจรักการท่องเที่ยว ลองมาสัมผัสวิถีชีวิตปกาเกอะญอชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน สิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการในชุมชน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำมาพัฒนาชุมชน ต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งจะนำมาจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน เป็นต้น
โปรแกรมท่องเที่ยว
แบบที่ 1 ช่วงเช้า ราคา 350 บาท/ท่าน
06.00 น.​ตักบาตร ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
09.00 น.
​- ชมการแสดงต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม
- เดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้มชม เลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทอ บ้านห้วยต้ม

09.40 น.​เดินทางไปศูนย์จำหน่าย OTOP บ้านห้วยต้ม ชมฐานเรียนรู้มัดย้อมคราม
Workshop 250 บาท/คน (ราคาไม่รวม โปรแกรมท่องเที่ยว ราคา 350 บาท) หลัง Workshop ได้รับของที่ระลึก 2 ชิ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

10.20 น.​เดินทางไปชมและเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ ร้านแพเจ (ร้านเครื่องประดับเงิน)
และสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

11.00 น.​เดินทางไปชมฐานเรียนรู้การทำเครื่องเงิน (ทำมือ) เลือกซื้อเครื่องประดับเงิน

11.40 น.​- ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านพระบาทห้วยต้ม
        ​
- ชมฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยต้มเลือกซื้อของที่ระลึก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม
- เดินทางกลับ
แบบที่ 2 ช่วงบ่าย ราคา 200 บาท/ท่าน
13.00 น.​- ชมการแสดงต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยงาน  หัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม
- เดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้มชม เลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทอ บ้านห้วยต้ม
13.40 น. ​เดินทางไปศูนย์จำหน่าย OTOP บ้านห้วยต้ม ชมฐานเรียนรู้มัดย้อมคราม Workshop
250 บาท/คน (ราคาไม่รวม โปรแกรมท่องเที่ยว ราคา 350 บาท) หลัง Workshop ได้รับของที่ระลึก 2 ชิ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
14.20 น.​เดินทางไปชมและเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาชีพ ณ ร้านแพเจ (ร้านเครื่องประดับเงิน)
และสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
15.00 น.​เดินทางไปชมฐานเรียนรู้การทำเครื่องเงิน (ทำมือ) และเลือกซื้อเครื่องประดับเงิน
16.40 น.​- ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านพระบาทห้วยต้ม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงลี้​
​- ชมฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอของชาวปากะญอบ้านห้วยต้ม เลือกซื้อของที่ระลึก
  ​  ณ ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านพระบาทห้วยต้ม 
- เดินทางกลับ

หมายเหตุ : สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาเป็นกลุ่ม หากสนใจไกด์ท้องถิ่น 
ราคา 300 บาท ค่าฐานเรียนรู้ ราคา 300 บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม             
โทร 06 5743 9427, 08 7185 6171 และ 08 7173 8152 
โปรโมชั่นพิเศษช่วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 แพ็กเกจท่องเที่ยว
แบ่งเป็น 2 ราคา ดังนี้ ช่วงเช้า ราคา 350 บาท/ท่าน ช่วงบ่าย 200 บาท/ท่าน และ
เมื่อซื้อสินค้ารับของที่ระลึกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น