เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 มกราคม 2562

พม. Kick off เชิญผู้ประกอบการขอรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม

พม. Kick off  กิจการเพื่อสังคม  การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์
(SE Online)
       


วันนี้ (21 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์ (SE Online) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วิทยากรผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 200 คน
       

นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมีการผลักดันการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม ด้วยการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบัน มีการรับรองกิจการเพื่อสังคมแล้ว จำนวน 94 กิจการ  และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ อีกทั้งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็ปไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.se.dsdw.go.th


นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทางคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์หลัก เป็นกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา/ พัฒนาสังคม หรือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
2) มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า หรือให้บริการ มากกว่า 50% ของยอดรายรับ
3) มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4) มีการจัดการผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มากกว่า 50% ไปลงทุนซ้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม
5) มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1) การออกบูธแสดงผลงานขององค์กรที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม และบูธประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นของหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ของกระทรวง พม. โดย พส. 2)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ 3) เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคม”“ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการจัดทำระบบยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ (SE Online) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ และเกิดการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้วยการจ้างงานและการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างบูรณาการ”   นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

เว็ปไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
http://www.se.dsdw.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น