เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Smart On Street

พส. ชู Smart On Street สานฝัน เสริมพลัง 


วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจหลักด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ประสบสภาวะยากลำบาก รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559


ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ต้องการ “ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน” และที่สำคัญคือ “ให้แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน”   ปัจจุบันได้ออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้กับบุคคลที่มาจดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 4,612 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)


นางนภา กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ  มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ได้การยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทาง  และโอกาสในการแสดงมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยได้มีการอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน และได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น จำนวน 5 ชุดการแสดง เข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศ

โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม การใช้ Social media การบริหารการเงินและช่องทางการประกอบอาชีพ
การค้นหาคุณค่าของตนเอง ข้อจำกัดในชีวิต การเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงเสริมพลังผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้แสดงความสามารถ         
ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร อาทิ ครูแอน นันทนา บุญหลง อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา  คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์ นอกจากนี้จะคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเข้าร่วม  การประกวดแข่งขัน ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร

สนใจติดตามข้อมูลการอบรมได้ที่ www.smartonstreet.com
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ
สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นในการสานฝัน เสริมพลัง และยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมเจตคติของสังคมในเรื่องการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่าง
มีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานของความสามารถ นางนภา กล่าวตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น