เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 ตุลาคม 2563

พม. ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2563
สานต่อพระราชปณิธาน  “การให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

       วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 247 ราย โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบทูลรายงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         นางพัชรี กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก และสมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งในปี 2542 องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม          นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 28 นับตั้งแต่ปี 2544 โดยมีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 4,085 ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 3,850 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 235 องค์การ สำหรับ ปี 2563 มีการประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 247 ราย ได้แก่ 1) อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 226 คน เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาปัญหาทางสังคม และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยทำงานในทุกมิติ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อาทิ 1.1) นางทองเปาว์ นาคะสันต์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี 1.2) นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ อาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 1.3) นางเทพี ไวประดับ อาสาสมัครดีเด่นจากจังหวัดสิงห์บุรี และ 1.4) นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ อาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรีที่มีความเดือดร้อน เป็นต้น และ 2) องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 21 องค์การ เป็นองค์การที่มีการจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆได้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคธุรกิจ อาทิ 2.1) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ) 2.2) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด 2.3) นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 2.4) เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และ 2.5) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และบูธของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ 
       นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น นับเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสานต่อพระราชปณิธาน “การให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น