เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

29 มีนาคม 2564

พส. เสริมพลังเครือข่าย ด้วยกระบวนการ Shift and Share ขับเคลื่อน ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม


วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการ Shift and Share รุ่นที่ 3  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ให้เป็นวิทยากรกระบวนการ Shift and Share สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและดำเนินกิจกรรมในการสร้างนวัตกรทางสังคม ขับเคลื่อนงานตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม
นายอรรคพงษ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวคิดขับเคลื่อน “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันมุ่งสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ หรือสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า มุ่งหวังให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน ข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดบริการสวัสดิการของชุมชนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดชุมชนน่าอยู่ (Safety) มีความสุข (Smile) โดยทุกคนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) และเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) เสริมพลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรงตามสภาพปัญหา ให้สามารถพึ่งพา และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน


 นอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรงในพื้นที่แล้ว การเสริมพลังเครือข่ายในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญ โดยโครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2564 ในพื้นที่

“ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ได้ดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม  อีกทั้งให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ เกิดเครือข่าย“นวัตกรทางสังคม” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ นายอรรคพงษ์กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น