เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

11 มิถุนายน 2565

กอ.รมน. แถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

เชิญชวน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง ส่งเสริมความรักและความ สามัคคี ชิงรางวัลรวมกว่า 53 รางวัล


พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.65) ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ประจําปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การ จัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถ ทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวที ที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้น พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่งนอกจากจะ เป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วย


พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 


พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบังลังก์” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ ชาตินําไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆดังนั้นกอ.รมน.จึงใชก้ารแสดงดนตรีซึ่งเปน็ สิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สําหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทาง ดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคี จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกําลังสําคัญ มี ส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


“กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม ประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละ กลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ ภายใต้การกํากับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนําและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และ ชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส- ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อม สําหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อม  ผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับ ประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับ กอ.รมน. ผลิตและ ถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น