เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

31 มกราคม 2566

คะตะลิสต์ จุดประกาย “อาหารยั่งยืน” สนับสนุนบริโภคไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free egg) แทนไข่ไก่จากกรงตับ “battery cage”ภายใต้แนวคิด “One Health, One Welfare, One Planet”

คะตะลิสต์ (Catalyst) องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม จุดประกายสร้างผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนโลกด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืน (sustainable food) รุดเดินหน้าชวนธุรกิจฟาร์มเลี้ยงและธุรกิจด้านอาหารและโรงแรมให้หันมาใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง ซึ่งจะดีต่อสุขภาพคน ต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้หันมาบริโภค“ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free egg) และแบบอิสระ (free-range egg)” ให้แม่ไก่ได้เติบโตอย่างมีความสุขตามธรรมชาติ ไม่ต้องเครียดเพราะติดอยู่ในกรงแคบ ๆ ตลอดชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วยของแม่ไก่ การใช้ยาปฏิชีวนะแบบหว่าน (antibiotic prophylaxis) ที่สัมพันธ์กับปัญหาเชื้อดื้อยาที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก  

นายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด องค์กรนานาชาติที่ทำงานภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ( international social ecterprize )กล่าวว่า “การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เช่น โครงการ “ไข่ไก่ไร้กรง (Cage free Eggs)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฟาร์ม เกษตรผู้เลี้ยงไก่ในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ที่ตอบรับกับกระแสของผู้บริโภคและกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความยั่งยืน (sustainability) และ สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) นอกจากนั้นยังได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อาหารยั่งยืน (sustainable food) สอดคล้องกับท่องเที่ยวยั่งยืน (sustainable tourism) สมกับคำว่า World Class Destination ของเมืองไทยอย่างแท้จริง”


คะตะลิสต์ จึงเดินหน้าสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้แก่ฟาร์มและเกษตรกร พร้อมทั้งการช่วยสร้าง

ตลาดให้กับไข่ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยหันมาใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง


โดยเตรียมจัดงาน “พิธีมอบโล่รางวัลแก่ธุรกิจผู้นำในด้าน อาหารยั่งยืนที่ได้ประกาศพันธะสัญญาในการเปลี่ยนมาบริโภคหรือจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free egg)  ครั้งที่1” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยและของโลก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องประชุมอมรินทร์ สถาบันอาหาร

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (National Food Institute, Ministry of Industry) 
การผลิตอาหารในยุคปัจจุบัน เราควรคำนึงถึงสวัสดิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติต่อสัตว์ เพราะทุกสิ่งที่เราทำจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราเอง อันเป็นแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม หรือ One Health, One Welfare, One Planet

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง สามารถติดต่อได้ที่ คุณ ณิชามน แสงเดือน (0981563269)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น