เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

08 พฤษภาคม 2566

พม.โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

 กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่37
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก บำเพ็ญกุศล ครบรอบปีที่ 37 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและประชาชนทั่วไปนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วย พระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กับกรมประชาสงเคราะห์ ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ และมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน และเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
(วาสนมหาเถระ) โปรดประทานนามว่า “วาสนะเวศม์” แปลว่า “ที่อยู่ของผู้มีบุญ” ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งดังสมเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ที่ทรงตั้งปณิธานรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ไว้ใน สังฆราชูปถัมภ์ มีภารกิจงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 


1. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
2. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุชุมชน
3. ศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุ
4. ศูนย์บริการข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้น 158 คน ผู้สูงอายุมีอายุมากที่สุด 102 ปี 


นอกจากนี้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากงานบำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 37 ปี แล้ว ในวันนี้ยังมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำเข้าธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ 

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นายเหลือ ทองแทรก อายุ 75 ปี อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) พร้อมมอบเครื่องอุปโภค–บริโภค และชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดปราสาทนครหลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น