เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

02 กรกฎาคม 2566

กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีมุสลิมเชิงรุก

กรมการท่องเที่ยวเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง : ศึกษากรณีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง และสัมมนาเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยววิถีมุสลิมภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้!!

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง : ศึกษากรณีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว

วิถีมุสลิมของประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต) ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตะวันออกกลางเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่มด้วย ทำให้ได้แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บริการด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิถีปกติใหม่ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะนำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฉบับนี้ ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววิถีมุสลิม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีมุสลิมในประเทศไทยให้มีความโดดเด่นในระดับนานาชาติต่อไป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางให้กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยเท่ากับหรือสูงกว่าก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

​โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง : ศึกษากรณีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง และร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีมุสลิมภายใต้สถานการณ์วิถีปกติใหม่" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวริศรา เฉลิมสุข โทร 08 7574 7661 และ คุณภาคิน สุทธิโสตถิ์ โทร 081488 0415 (ลิงก์เข้าร่วม https://drive.google.com/drive/folders/1f9HXlOcNyaj-A2zmRYd8hn5Xdl8T2nmQ?usp=drive_link)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น