เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

22 ธันวาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบางทุกช่วงวัย ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กลุ่มเซ็นทรัล

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนเปราะบางทุกช่วงวัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีฯ และมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ลงนามความร่วมมือ ภายใต้แนวคิดการดําเนินงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคนเปราะบางทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการยอมรับ ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งดํารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน โดยการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิต ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่คนเปราะบางทุกช่วงวัย
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวง พม. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ให้ความสําคัญกับการมุ่งสู่โอกาสและความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือคนเปราะบาง ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเน้นการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาทักษะอาชีพ ที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่ในสถานรองรับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวง พม. และ กลุ่มเซ็นทรัล มีความเห็นร่วมกันในการประสานความร่วมมือสนับสนุนให้คนเปราะบางทุกช่วงวัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยกระทรวง พม. จะดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ที่อยู่ในสถานรองรับของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี หรือการเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมทั้ง การกําหนดพื้นที่สําหรับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มเซ็นทรัล จะช่วยสนับสนุน การจัดหาผู้ฝึกสอน ชุดฝึกซ้อมของเด็กและอุปกรณ์อื่น ๆ การส่งแข่งขัน และประเมินผลการฝึกสอนให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนผลักดันให้เด็กในสถานรองรับเด็กได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันด้านการกีฬา และได้เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรชั้นนําของประเทศไทย สามารถก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการสร้างงาน สร้างรายได้ ทําให้คนเปราะบางมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น