เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

04 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

จัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
  


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ฯ กำหนดจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เพื่อเจริญพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลยิ่งครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ เป็นประธานจัดพิธี ฯ และมีผู้ร่วมถวายพระราชกุศลจากมูลนิธิ  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกว่า  ๗๒๐ คน อาทิ พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ม.ร.ว พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก อารยา อรุณานนท์ชัย ดร.ประวิช รัตนเพียร  ทิพวิภา สุวรรณรัฐ  สาวิตรี บริพัตร  และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งอุปนายกสมาคมบ้านมหาดไทย ฯลฯ  การเจริญพระพุทธมนต์ หรือการสวดพระปริตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัทสวดพระปริตร เพื่อคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายจากโจรผู้ร้าย อมนุษย์ ภูตผีปีศาจ และสัตว์เดียรัจฉาน ตลอดจนโรคร้ายต่าง ๆ  

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปี ๒๕๒๕ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง  นราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิ ฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ  หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของเรื่องสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ฯ 

ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่   ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ ฯ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้า ฯ   ให้มูลนิธิ ฯ สามารถดำเนินงานที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ สำหรับให้เป็นทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ ทุน เป็นเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท และตลอด ๔๒ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ฯ ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ กว่าทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๗๔ ล้านบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานทุนการศึกษา และประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดโดยได้ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิ ฯ อย่างใกล้ชิดด้วย เป็นผลให้เยาวชน   รู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยวเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ  ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี  ๐๘-๐๔๐๔-๒๔๓๙
และ ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ โทร. ๐๘-๐๔๐๔-๒๔๓๙  ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้  และติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ กว่า ๔๒ ปี ในการพัฒนาเยาวชนฯ  ได้ที่   
เฟสบุ๊ค  : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ   

เว็บไซต์ : www.ruamchit-normklao.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น