เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 มิถุนายน 2562

อธิบดี พส. มอบหมายคณะนิเทศติดตามงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เป็นหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงานลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พส. เร่งขับเคลื่อนงานเชิงรุก ซึ่งมี นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมคณะนิเทศติดตามงานด้วยดังกล่าว โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนายอรัญ รอบไธสง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

นายอรรคพงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะนิเทศติดตามงาน ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่นิเทศติดตามงานพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามประเมินผลงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อม
ให้คำแนะนำในการทำงาน เพื่อให้ภารกิจของกรมบรรลุเป้าหมาย โดยได้ชื่นชมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมวิธีการขับเคลื่อนงานถอนสภาพนิคม ตามที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบแผนการถอนสภาพนิคมภายในปี 2572 ทำให้ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองมีความกระตือรือร้นและรับทราบประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในกรณีที่ราษฎรได้ดำเนินการตามกระบวนการเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองก่อนประกาศสิ้นสภาพนิคมฯ และชื่นชมการประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ รวมทั้งการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อทำ CSR ให้กับกลุ่มเป้าหมายของกรม ทั้งนี้คณะนิเทศติดตามงานได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองที่มีระเบียบและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยยึดหลักความโปร่งใส และมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ


ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในกรณีที่นิคมสร้างตนเองได้ประชาสัมพันธ์การถอนสภาพนิคมสร้างตนเองให้ราษฎรในพื้นที่นิคมฯ รับทราบ โดยการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อขอความร่วมมือผู้นำชุมชนแจ้งให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้ทราบว่านิคมฯ มีแผนจะถอนสภาพนิคมในปี 2572 รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของนิคมฯ 239,063 ไร่ ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 อำเภอ 15 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน จำนวน 169,693 ไร่, จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ มี 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,870 ไร่, จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ มี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน จำนวน 3,125 ไร่ และจังหวัดพิจิตร 
ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ซึ่งมี 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน จำนวน 44,375 ไร่ จากการจัดประชุมทำให้ราษฎร
ในพื้นที่มีความกระตือรือร้นมาติดต่อดำเนินการตามกระบวนการก่อนการถอนสภาพนิคมเป็นจำนวนกว่า 50 คนต่อวัน


ในส่วนของการประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเอง เป็นการดำเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องมีการวางผังแปลงที่ดิน และจัดคนเข้าครอบครองทำกินครบถ้วนตามสภาพที่ดินที่จัดไว้แล้ว โดยมีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์ตามผังที่สร้างไว้ หรือตามสมควรแก่สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ หรือเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการครองชีพ และประชาชนได้ตั้งเคหะสถานซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของเกษตรกรในท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นหลักแหล่ง และการประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยเกษตรกรในท้องที่ใกล้เคียง และสุดท้ายต้องออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ให้แก่สมาชิกนิคมฯ ครบถ้วนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น